Hồ sơ F2B-HCM2012594038*  

  RSS

lehoangvu6
(@lehoangvu6)
New Member
Joined: 2 years  ago
Posts: 4
24/05/2018 9:52 pm  

Gửi Anh/Chị,

Ngày ưu tiên của em là: 28Jun2011.

Theo em theo dõi lịch visa diện F2B đã xét tới ngày 22/06/2011, mà ngày ưu tiên hồ sơ của em là ngày 28/06/2011.

Anh/Chị có thể tư vấn giúp em và cho em biết rõ hơn, trường hợp của em có có cần viết mail gởi Lãnh sự quán để hỏi lịch phỏng vấn hay không, hay phải chờ qua ngày ưu tiên? Và nếu có viết mail thì em có thể viết theo mẫu nào ạ.

Xin chân thành cám ơn Anh/Chị.


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Prominent Member Admin
Joined: 6 years  ago
Posts: 809
24/05/2018 10:18 pm  
Posted by: lehoangvu6

Gửi Anh/Chị,

Ngày ưu tiên của em là: 28Jun2011.

Theo em theo dõi lịch visa diện F2B đã xét tới ngày 22/06/2011, mà ngày ưu tiên hồ sơ của em là ngày 28/06/2011.

Anh/Chị có thể tư vấn giúp em và cho em biết rõ hơn, trường hợp của em có có cần viết mail gởi Lãnh sự quán để hỏi lịch phỏng vấn hay không, hay phải chờ qua ngày ưu tiên? Và nếu có viết mail thì em có thể viết theo mẫu nào ạ.

Xin chân thành cám ơn Anh/Chị.

Chào lehoangvu6,

Hồ sơ của bạn đã nhận được thông báo mở, và hoàn tất complete từ NVC xong chưa? Cần thông tin cho rõ hơn, rồi sẽ được giúp.


ReplyQuote
lehoangvu6
(@lehoangvu6)
New Member
Joined: 2 years  ago
Posts: 4
25/05/2018 2:46 pm  

Gởi Anh/Chị,

Em từng lập topic này bên Form diễn đàn củ, mà bên diễn dàn form củ em add reply không được nữa nên mới qua đây lập diễn đàn nay. Mail mới nhất mà em được nhận có nội dung như sau:

08-SEP-17
Dear Sir/Madam,
The National Visa Center (NVC) received all the requested documentation for this immigrant visa case. The
applicant is now in the queue awaiting an interview appointment overseas, where a consular officer will adjudicate
the applicant’s visa application.
NVC schedules appointments one month in advance. The U.S. Embassy tells us what dates they are holding
interviews, and NVC fills these appointments as they become documentarily qualified. Most appointments are set
within three months of NVC’s receipt of all requested documentation. However, before applicants in a numerically
limited (preference) visa category can receive an appointment, their priority date must also be current. This can
delay receipt of an appointment. You can track your priority date using the Visa Bulletin on travel.state.gov.
When an appointment is available, we will notify the applicant, petitioner and attorney (if applicable). The
applicant can prepare now by reading about the embassy’s interview requirements online at nvc.state.gov/interview.
Thank you for your patience.
The embassy may require additional documents at the interview. For example, if the following three items are all
true, the applicant must bring a new police certificate to the visa interview:
He or she is more than 16 years old;
The police certificate submitted to NVC was obtained more than one year

ago; and

He or she still lives in the country that issued the certificate.

The applicant should not make any travel arrangements, sell property, or give up employment until the embassy has
issued a visa.
Sincerely,
National Visa Center


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Prominent Member Admin
Joined: 6 years  ago
Posts: 809
25/05/2018 3:02 pm  
Posted by: lehoangvu6

Gởi Anh/Chị,

Em từng lập topic này bên Form diễn đàn cũ, mà bên diễn dàn form củ em add reply không được nữa nên mới qua đây lập diễn đàn này. Mail mới nhất mà em được nhận có nội dung như sau:

08-SEP-17
Dear Sir/Madam,
The National Visa Center (NVC) received all the requested documentation for this immigrant visa case. The applicant is now in the queue awaiting an interview appointment overseas, where a consular officer will adjudicate the applicant’s visa application.
NVC schedules appointments one month in advance. The U.S. Embassy tells us what dates they are holding interviews, and NVC fills these appointments as they become documentarily qualified. Most appointments are set within three months of NVC’s receipt of all requested documentation. However, before applicants in a numerically limited (preference) visa category can receive an appointment, their priority date must also be current. This can
delay receipt of an appointment. You can track your priority date using the Visa Bulletin on travel.state.gov.
When an appointment is available, we will notify the applicant, petitioner and attorney (if applicable). The applicant can prepare now by reading about the embassy’s interview requirements online at nvc.state.gov/interview.
Thank you for your patience.
The embassy may require additional documents at the interview. For example, if the following three items are all true, the applicant must bring a new police certificate to the visa interview:
He or she is more than 16 years old;
The police certificate submitted to NVC was obtained more than one year ago; and

He or she still lives in the country that issued the certificate.

The applicant should not make any travel arrangements, sell property, or give up employment until the embassy has
issued a visa.
Sincerely,
National Visa Center

Topic cũ của bạn tôi đưa vào đây, để tiếp tục theo dõi tiến trình hồ sơ của bạn.

http://vietditru.org/forum/visa-f2a-f2b/ho-so-f2b-hcm2012594038/

Ở diễn đàn cũ chỉ dùng để tham khảo các bài viết, chứ không thể post bài tiếp tục gửi đi được nữa, mà tất cả đều phải sinh hoạt ở diễn đàn mới này.

Nội dung email trên NVC thông báo như sau:

08-SEP-17
Thưa ông/bà,
Trung tâm Visa Quốc gia (NVC) nhận được tất cả các tài liệu được yêu cầu cho trường hợp thị thực nhập cư này. Các người nộp đơn hiện đang trong hàng chờ đợi một cuộc hẹn phỏng vấn ở nước ngoài, nơi một viên chức lãnh sự sẽ xét xử đơn xin visa của đương đơn.
NVC lên lịch hẹn trước một tháng. Đại sứ quán Hoa Kỳ cho chúng tôi biết ngày họ đang nắm giữ các cuộc phỏng vấn và NVC điền vào các cuộc hẹn này khi họ trở thành tài liệu đủ điều kiện. Hầu hết các cuộc hẹn được đặt
trong vòng ba tháng kể từ khi NVC nhận được tất cả các tài liệu được yêu cầu. Tuy nhiên, trước khi nộp đơn trong một sốloại thị thực hạn chế (ưu tiên) có thể nhận được một cuộc hẹn, ngày ưu tiên của họ cũng phải là hiện tại. Điều này có thể chậm trễ nhận được một cuộc hẹn. Bạn có thể theo dõi ngày ưu tiên của mình bằng cách sử dụng Bản tin Visa trên travel.state.gov.
Khi có cuộc hẹn, chúng tôi sẽ thông báo cho người nộp đơn, người khởi kiện và luật sư (nếu có). Các đương đơn có thể chuẩn bị ngay bây giờ bằng cách đọc về các yêu cầu phỏng vấn của Đại sứ quán trực tuyến tại nvc.state.gov/interview.
Cảm ơn vì sự kiên nhẫn của bạn.
Đại sứ quán có thể yêu cầu thêm tài liệu tại cuộc phỏng vấn. Ví dụ: nếu ba mục sau đây là tất cả đúng, người nộp đơn phải mang theo một giấy chứng nhận của cảnh sát mới để phỏng vấn xin thị thực:
Người đó đã hơn 16 tuổi;
Giấy chứng nhận của cảnh sát nộp cho NVC đã thu được hơn một năm trước đây; và

Anh ta hoặc cô ta vẫn sống ở nước đã cấp giấy chứng nhận.

Người nộp đơn không nên thực hiện bất kỳ thỏa thuận du lịch, bán tài sản, hoặc từ bỏ việc làm cho đến khi Đại sứ quán có cấp visa.
Trân trọng,
Trung tâm Visa Quốc Gia


ReplyQuote
lehoangvu6
(@lehoangvu6)
New Member
Joined: 2 years  ago
Posts: 4
26/05/2018 12:53 am  

Gửi Anh/Chị,

Đầu tiên em xin cám ơn Anh/Chị đã hướng dẫn tận tình, nhưng Anh/Chị có thể tư vấn giúp em và cho em biết rõ hơn, trường hợp của em có có cần viết mail gởi lãnh sứ quán để hỏi lịch phỏng vấn hay không, hay phải chờ qua ngày ưu tiên? Và nếu có viết mail thì em có thể viết theo mẫu nào ạ.

Xin chân thành cám ơn Anh/Chị.

 


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Prominent Member Admin
Joined: 6 years  ago
Posts: 809
26/05/2018 11:52 am  
Posted by: lehoangvu6

Gửi Anh/Chị,

Đầu tiên em xin cám ơn Anh/Chị đã hướng dẫn tận tình, nhưng Anh/Chị có thể tư vấn giúp em và cho em biết rõ hơn, trường hợp của em có có cần viết mail gởi Lãnh sự quán để hỏi lịch phỏng vấn hay không, hay phải chờ qua ngày ưu tiên? Và nếu có viết mail, thì em có thể viết theo mẫu nào ạ.

Xin chân thành cám ơn Anh/Chị.

 

Hiện tại đang xếp lịch phỏng đến trước ngày 22/06/2011. Bạn cố gắng chờ khi lịch visa vượt qua ngày đáo hạn ưu tiên hồ sơ, thì sẽ có lịch phỏng vấn.


ReplyQuote
lehoangvu6
(@lehoangvu6)
New Member
Joined: 2 years  ago
Posts: 4
03/06/2018 10:16 am  

Chào Anh/Chị,

Đầu tiên xem xin cám ơn Anh/Chị đã nhiejt tình hướng dẫn và giúp đỡ em làm hồ sơ trong thời gian qua, em đã nhận được giấy phỏng vấn, à nội dung giấy phỏng vấn như sau, mong Anh/Chị tư vấn giúp em nên mang theo nhưng giấy tờ gì và lúc đi phỏng vấn cần chuẩn bị tinh thần  và trả lời như thế nào ạ:

The National Visa Center (NVC) is pleased to inform you that we scheduled your immigrant visa interview at
the U.S. Embassy or Consulate in HO CHI MINH CITY, VIETNAM. This interview is for immigrant visa
case number HCM2012594038 filed by HONG LE on behalf of HOANG VU LE. Please SAVE this letter
and bring it to your interview.
Please promptly read and follow all Interview Preparation Instructions located on the Department of State's
web site at: nvc.state.gov/interview. Be sure to review the "Items You Must Bring to Your Visa Interview"
checklist prior to traveling to the embassy or consulate.
Important information regarding the required medical appointment is listed on this site. Failure to promptly
follow all instructions provided on this site will result in your immigrant visa being refused at the initial
interview.
================================================================================
Interview Date and Time
================================================================================
Your immigrant visa interview is at the U.S. Embassy or Consulate in HO CHI MINH CITY, VIETNAM on
July 9, 2018 at 07:30 am. The following applicants should attend this interview:
Name
LE, HOANG VU
Petitioners are not required -- and at some locations, may not be allowed -- to attend the applicant's visa
interview.
================================================================================
What to Do if You Cannot Keep the Interview
================================================================================
Some Embassies/Consulates reschedule interview appointments themselves; others utilize an outside service
provider to reschedule appointments. To determine the proper procedure for rescheduling your interview
appointment, please go to the Department of State's web site at: nvc.state.gov/interview. Under "Step 2," select
your interview location from the dropdown, click "Download PDF," and follow your Embassy/Consulate's
instructions listed under "Contact Information" on the right.HCM2012594038
================================================================================
Preparing for Your Visa Interview
================================================================================
All eligible applicants must complete the following tasks before their visa interview. Detailed instructions for
each step are online at nvc.state.gov/interview (English) and nvc.state.gov/interview/Espanol (Spanish):
1. Bring this letter to your medical examination because the panel physician may need to review it before
performing the examination.
2. To determine the proper procedure for your medical appointment, please go to the Department of
State's web site at: nvc.state.gov/interview. Under "Step 2," select your interview location from the
dropdown, click "Download PDF," and follow your Embassy/Consulate's instructions.
3. If a sponsor filed an I-864 (Affidavit of Support) AND provided NVC with proof of an IRS Federal
Income Tax Extension in lieu of a Federal Income Tax Return, you must bring the sponsor's most recent
Federal Income Tax Return to the visa interview.
4. You must bring to the interview original versions of all civil documents and certificates submitted to
NVC. You may need to get updated financial documents and police certificates. Failure to present all
necessary documents to the Consular Officer will result in your immigrant visa being refused at the
initial interview.
You can also watch a video at nvc.state.gov/resources. This instructional video is available in eight languages.
================================================================================
Family Reunification Parole (FRP) Program Interviews
================================================================================
If you are participating in the Cuban Family Reunification Parole Program, view the program website at
havana.cuembassy.gov/cfrp.html (English) or spanish.havana.cuembassy.gov/cfrp.html (Spanish) and follow the
instructions.
If you are participating in the Haitian Family Reunification Parole Program, view the website at
uscis.gov/hfrp.
================================================================================
Did you read the U.S. embassy or consulate’s interview instructions on nvc.state.gov/interview to learn:
===============================================================================
=
The approved medical facilities where you can get a medical examination
Whether you are required to register for a passport courier service prior to the interview
Security requirements for entering the U.S. Embassy
If there are any forms or documents not listed above that the embassy wants you to bring to the interview
Whether you are required to provide the above documents to the embassy prior to your interview


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Prominent Member Admin
Joined: 6 years  ago
Posts: 809
03/06/2018 1:48 pm  
Posted by: lehoangvu6

Chào Anh/Chị,

Đầu tiên xem xin cám ơn Anh/Chị đã nhiệt tình hướng dẫn và giúp đỡ em làm hồ sơ trong thời gian qua, em đã nhận được giấy phỏng vấn, à nội dung giấy phỏng vấn như sau, mong Anh/Chị tư vấn giúp em nên mang theo nhưng giấy tờ gì và lúc đi phỏng vấn cần chuẩn bị tinh thần  và trả lời như thế nào ạ:

The National Visa Center (NVC) is pleased to inform you that we scheduled your immigrant visa interview at
the U.S. Embassy or Consulate in HO CHI MINH CITY, VIETNAM. This interview is for immigrant visa
case number HCM2012594038 filed by HONG LE on behalf of HOANG VU LE. Please SAVE this letter
and bring it to your interview.
Please promptly read and follow all Interview Preparation Instructions located on the Department of State's
web site at: nvc.state.gov/interview. Be sure to review the "Items You Must Bring to Your Visa Interview"
checklist prior to traveling to the embassy or consulate.
Important information regarding the required medical appointment is listed on this site. Failure to promptly
follow all instructions provided on this site will result in your immigrant visa being refused at the initial
interview.
================================================================================
Interview Date and Time
================================================================================
Your immigrant visa interview is at the U.S. Embassy or Consulate in HO CHI MINH CITY, VIETNAM on
July 9, 2018 at 07:30 am. The following applicants should attend this interview:
Name
LE, HOANG VU
Petitioners are not required -- and at some locations, may not be allowed -- to attend the applicant's visa
interview.
================================================================================
What to Do if You Cannot Keep the Interview
================================================================================
Some Embassies/Consulates reschedule interview appointments themselves; others utilize an outside service
provider to reschedule appointments. To determine the proper procedure for rescheduling your interview
appointment, please go to the Department of State's web site at: nvc.state.gov/interview. Under "Step 2," select
your interview location from the dropdown, click "Download PDF," and follow your Embassy/Consulate's
instructions listed under "Contact Information" on the right.HCM2012594038
================================================================================
Preparing for Your Visa Interview
================================================================================
All eligible applicants must complete the following tasks before their visa interview. Detailed instructions for
each step are online at nvc.state.gov/interview (English) and nvc.state.gov/interview/Espanol (Spanish):
1. Bring this letter to your medical examination because the panel physician may need to review it before
performing the examination.
2. To determine the proper procedure for your medical appointment, please go to the Department of
State's web site at: nvc.state.gov/interview. Under "Step 2," select your interview location from the
dropdown, click "Download PDF," and follow your Embassy/Consulate's instructions.
3. If a sponsor filed an I-864 (Affidavit of Support) AND provided NVC with proof of an IRS Federal
Income Tax Extension in lieu of a Federal Income Tax Return, you must bring the sponsor's most recent
Federal Income Tax Return to the visa interview.
4. You must bring to the interview original versions of all civil documents and certificates submitted to
NVC. You may need to get updated financial documents and police certificates. Failure to present all
necessary documents to the Consular Officer will result in your immigrant visa being refused at the
initial interview.
You can also watch a video at nvc.state.gov/resources. This instructional video is available in eight languages.
================================================================================
Family Reunification Parole (FRP) Program Interviews
================================================================================
If you are participating in the Cuban Family Reunification Parole Program, view the program website at
havana.cuembassy.gov/cfrp.html (English) or spanish.havana.cuembassy.gov/cfrp.html (Spanish) and follow the
instructions.
If you are participating in the Haitian Family Reunification Parole Program, view the website at
uscis.gov/hfrp.
================================================================================
Did you read the U.S. embassy or consulate’s interview instructions on nvc.state.gov/interview to learn:
===============================================================================
=
The approved medical facilities where you can get a medical examination
Whether you are required to register for a passport courier service prior to the interview
Security requirements for entering the U.S. Embassy
If there are any forms or documents not listed above that the embassy wants you to bring to the interview
Whether you are required to provide the above documents to the embassy prior to your interview

Nội dung email trên NVC thông báo, tôi chỉ tóm tắt gọn những phần giấy tờ cần thiết bạn phải mang theo khi đi phỏng vấn.

1. Mang thư này đến khám sức khỏe của bạn vì bác sĩ có thể cần xem xét lại trước
thực hiện kiểm tra.
2. Để xác định thủ tục thích hợp cho cuộc hẹn khám sức khỏe của bạn, vui lòng đến Sở Trang web của tiểu bang tại: nvc.state.gov/interview. Trong "Bước 2", chọn vị trí phỏng vấn của bạn từ thả xuống, nhấp vào "Tải xuống PDF" và làm theo hướng dẫn của Đại sứ quán/Lãnh sự quán của bạn.
3. Nếu một nhà tài trợ đã nộp đơn I-864 (Bản khai có Hỗ trợ) và cung cấp cho NVC bằng chứng về một Liên bang IRS. Phần mở rộng thuế thu nhập thay cho tờ khai thuế thu nhập liên bang, bạn phải mang theo tài trợ mới nhất của nhà tài trợ
Thuế thu nhập liên bang Quay trở lại cuộc phỏng vấn xin thị thực.
4. Bạn phải mang đến phiên bản phỏng vấn bản gốc của tất cả các tài liệu và chứng chỉ dân sự được nộp cho
NVC. Bạn có thể cần phải cập nhật tài liệu tài chính và chứng nhận cảnh sát. Không thể hiện tất cả các tài liệu cần thiết cho Cán bộ lãnh sự sẽ dẫn đến thị thực nhập cư của bạn bị từ chối tại cuộc phỏng vấn ban đầu.
Bạn cũng có thể xem video tại nvc.state.gov/resources. Video hướng dẫn này có sẵn bằng tám ngôn ngữ.

Trong buổi phỏng vấn bạn cần bình tĩnh, tự tin, tập trung lắng nghe những câu hỏi của Viên chức LSQ, trả lời một cách trung thực, vậy là được rồi. Yên tâm đi không vấn đề gì đâu. Chúc bạn sắp tới phỏng vấn thành công được cấp visa, để mau chóng được xuất cảnh định cư, đoàn tụ với gia đình ở nước ngoài.


ReplyQuote

Leave a reply


  
Share: