[Closed] Xin Trường  

  RSS

vietditru
(@vietditru)
Estimable Member Admin
Joined:5 years  ago
Posts: 113
06/10/2017 12:14 pm  

Trước khi đổi qua visa du học (F1) quý vị phải tìm trường và nộp đơn xin học tại một trường nào đó. Trường quý vị xin học phải là trường được ủy quyền bởi Sở di trú để được nhận du học sinh, có nghĩa rằng những trường này phải có khả năng cấp cho quý vị 1 mẫu đơn nhập học ( gọi là I-20). Sau khi đã nộp đơn và được trường cấp I-20 quý vị sẽ dùng I-20 này nộp đơn lên Sở di trú để chuyển đổi từ visa hiện tại của quý vị sang visa F1.

Văn phòng chúng tôi có thể giúp quý vị tìm trường học gần nhà thân nhân của quý vị. Chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị thông tin về lệ phí của trường, những điều kiện của trường đưa ra xem quý vị có đủ tiêu chuẩn hay không. Sau khi lọc những trường xung quanh khu vực nhà người thân của quý vị, chúng tôi sẽ đưa ra danh sách những trường mà quý vị đủ tiêu chuẩn xin vô được.

Đối với những quý vị đến Mỹ bằng visa du lịch ngày nhập học trên I-20 không được quá 30 ngày kể từ ngày I-94 hết hạn. Đồng thời quý vị không được phép nộp đơn xin trường trong vòng 30 ngày kể từ ngày đặt chân đến Mỹ du lịch. 


Share: