Hồ sơ CR1-LIN1990085469&LIN1990085470  

Page 2 / 2
  RSS

khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1266
10/08/2020 3:39 pm  
Posted by: Haly1412

Hồ sơ của mình đã nhận được thông báo appoved và completed của NVC ngày 29/06/2020 rồi chị ah.

Vậy thì bạn cố gắng chờ nhận thư mời phỏng vấn từ LSQ.

 


ReplyQuote
Page 2 / 2

Leave a reply


Share: