Hồ sơ F4-HCM2009690202*  

Page 2 / 2
  RSS

Phong Nguyen
(@phongnguyen)
Active Member
Joined: 4 months ago
Posts: 13
21/03/2019 2:58 pm  

Kính chào Anh/Chị Việt Di Trú.

Hiện nay, lịch mở hồ sơ đến ngày 01/8/2006 của tháng 4/2019. Hồ sơ của Tôi có ngày ưu tiên là 24/7/2006. 

Vậy hồ sơ của Tôi sẽ được NVC mở trong khoảng thời gian từ ngày 01/4 đến ngày 30/4/2019 phải ko ạ?

Cám ơn Anh/Chị!


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Prominent Member Admin
Joined: 6 years ago
Posts: 982
21/03/2019 5:12 pm  
Posted by: Phong Nguyen

Kính chào Anh/Chị Việt Di Trú.

Hiện nay, lịch mở hồ sơ đến ngày 01/08/2006 của tháng 04/2019. Hồ sơ của Tôi có ngày ưu tiên là 24/07/2006. 

Vậy hồ sơ của Tôi sẽ được NVC mở trong khoảng thời gian từ ngày 01/04 đến ngày 30/04/2019 phải không ạ?

Cám ơn Anh/Chị!

Bạn cố gắng chở đến hết tháng sau nếu vẫn chưa được mở. Tôi sẽ hướng dẫn bạn cách liên hệ với NVC để hỏi xem hồ sơ sắp được mở chưa? Vậy nhé bạn.


ReplyQuote
Phong Nguyen
(@phongnguyen)
Active Member
Joined: 4 months ago
Posts: 13
21/03/2019 5:45 pm  

Vâng. Cám ơn Anh/Chị!


ReplyQuote
Phong Nguyen
(@phongnguyen)
Active Member
Joined: 4 months ago
Posts: 13
03/05/2019 11:30 am  

Xin chào Anh/Chị tư vấn Việt Di Trú. Nhờ Anh/Chị tư vấn giúp Tôi:

Cách đây 1 tuần Tôi có gởi thư cho NVC để hỏi tình trạng hồ sơ của Tôi như thế nào? Và được NVC trả lời như sau:

Dear Sir/Madam:

 

The National Visa Center (NVC) now collects and reviews your documents electronically through the Department of State's Consular Electronic Application Center (CEAC). You can also use CEAC to choose who you want to receive information about your case.

 

               *             To log on, go to https://ceac.state.gov/iv on the internet.

               *             Enter your NVC case number and Invoice ID number.

               *             On the summary page, go to the box titled "Email addresses" and click "edit."

               *             Enter the email address(es) of those you wish to receive notifications about your case.

 

Attorneys must contact NVC by email at NVCAttorney@state.gov if there is a change in their contact information.

 

For your case to continue, you need to pay one or more processing fees. Please go to ceac.state.gov and log in with your case number and your invoice ID number. Please refer to the Welcome Letter you previously received for this information.

 

Please provide an updated email address, since this is our primary way of contacting you.

 

To update your email, please log on to the online Consular Electronic Application Center (CEAC) https://ceac.state.gov/iv

 

- To log on, you will need your case number and Invoice ID number.

 

- On the summary page, go to the box titled "Email Addresses" and click "edit."

 

- Update the email address (es) for the visa applicant, petitioner, and any third party agent you want to receive notifications about your case.

 

Attorneys must contact NVC by email at NVCAttorney@state.gov if there is a change to their contact information.

 

 

Alexa

 

National Visa Center

Written Inquiry Unit

PAE, Support Contractor

 

IMPORTANT:

 

If your visa petition is currently processing at the National Visa Center, do not let more than one year pass without contacting NVC. If a period of one year passes from the last date of contact (by telephone, mail, or e-mail) with NVC, all submitted fees and documents expire. If this occurs, the fees must be paid again and documents must be resubmitted in order to continue the immigration process.

 

DO NOT mail original documents to the National Visa Center.  You will need to bring these to your visa interview at the U.S Embassy or Consulate.

 

This email is Sensitive but Unclassified based on the definitions provided in 12 FAM 540.

Any information in this transmission pertaining to the issuance or refusal of visas or permits to enter the United States shall be considered confidential under Section 222(f) of the Immigration and Nationality Act (INA) [8 US C. Section 1202]. Access to and use of such information must be solely for the formulation, amendment, administration, or enforcement of the immigration, nationality, and other laws of the United States under INA 222(f) and as specified in FAM guidance. If you have received such information in error, do not review, retransmit, disclose, disseminate, use, or take any action in reliance upon this information, and contact the sender as soon as possible.

Nhờ Anh/Chị tư vấn giúp Tôi. Cám ơn Anh/Chị nhiều!


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Prominent Member Admin
Joined: 6 years ago
Posts: 982
04/05/2019 10:06 am  
Posted by: Phong Nguyen

Xin chào Anh/Chị tư vấn Việt Di Trú. Nhờ Anh/Chị tư vấn giúp Tôi:

Cách đây 1 tuần Tôi có gởi thư cho NVC để hỏi tình trạng hồ sơ của Tôi như thế nào? Và được NVC trả lời như sau:

Dear Sir/Madam:

The National Visa Center (NVC) now collects and reviews your documents electronically through the Department of State's Consular Electronic Application Center (CEAC). You can also use CEAC to choose who you want to receive information about your case.

               *             To log on, go to https://ceac.state.gov/iv on the internet.

               *             Enter your NVC case number and Invoice ID number.

               *             On the summary page, go to the box titled "Email addresses" and click "edit."

               *             Enter the email address(es) of those you wish to receive notifications about your case.

 

Attorneys must contact NVC by email at NVCAttorney@state.gov if there is a change in their contact information.

 

For your case to continue, you need to pay one or more processing fees. Please go to ceac.state.gov and log in with your case number and your invoice ID number. Please refer to the Welcome Letter you previously received for this information.

Please provide an updated email address, since this is our primary way of contacting you.

To update your email, please log on to the online Consular Electronic Application Center (CEAC) https://ceac.state.gov/iv

- To log on, you will need your case number and Invoice ID number.

- On the summary page, go to the box titled "Email Addresses" and click "edit."

- Update the email address (es) for the visa applicant, petitioner, and any third party agent you want to receive notifications about your case.

Attorneys must contact NVC by email at NVCAttorney@state.gov if there is a change to their contact information.

Alexa

National Visa Center

Written Inquiry Unit

PAE, Support Contractor

IMPORTANT:

If your visa petition is currently processing at the National Visa Center, do not let more than one year pass without contacting NVC. If a period of one year passes from the last date of contact (by telephone, mail, or e-mail) with NVC, all submitted fees and documents expire. If this occurs, the fees must be paid again and documents must be resubmitted in order to continue the immigration process.

DO NOT mail original documents to the National Visa Center.  You will need to bring these to your visa interview at the U.S Embassy or Consulate.

This email is Sensitive but Unclassified based on the definitions provided in 12 FAM 540.

Any information in this transmission pertaining to the issuance or refusal of visas or permits to enter the United States shall be considered confidential under Section 222(f) of the Immigration and Nationality Act (INA) [8 US C. Section 1202]. Access to and use of such information must be solely for the formulation, amendment, administration, or enforcement of the immigration, nationality, and other laws of the United States under INA 222(f) and as specified in FAM guidance. If you have received such information in error, do not review, retransmit, disclose, disseminate, use, or take any action in reliance upon this information, and contact the sender as soon as possible.

Nhờ Anh/Chị tư vấn giúp Tôi. Cám ơn Anh/Chị nhiều!

Nội dung trên NVC thông báo được dịch như sau:

Thưa ông/bà:

Trung tâm thị thực quốc gia (NVC) hiện thu thập và xem xét tài liệu của bạn bằng điện tử thông qua Trung tâm ứng dụng điện tử lãnh sự của Bộ Ngoại giao (CEAC). Bạn cũng có thể sử dụng CEAC để chọn người bạn muốn nhận thông tin về trường hợp của bạn.

               * Để đăng nhập, hãy truy cập  https://ceac.state.gov/iv  trên internet.

               * Nhập số trường hợp NVC của bạn và số ID hóa đơn.

               * Trên trang tóm tắt, đi đến hộp có tiêu đề "Địa chỉ email" và nhấp vào "chỉnh sửa".

               * Nhập địa chỉ email của những người bạn muốn nhận thông báo về trường hợp của bạn.

Luật sư phải liên hệ với NVC qua email tại NVCAttaim@state.gov nếu có thay đổi trong thông tin liên hệ của họ.

Để trường hợp của bạn tiếp tục, bạn cần phải trả một hoặc nhiều phí xử lý. Vui lòng truy cập ceac.state.gov và đăng nhập bằng số hồ sơ và số ID hóa đơn của bạn. Vui lòng tham khảo Thư chào mừng bạn đã nhận được trước đây để biết thông tin này.

Vui lòng cung cấp một địa chỉ email cập nhật, vì đây là cách chính để chúng tôi liên lạc với bạn.

Để cập nhật email của bạn, vui lòng đăng nhập vào Trung tâm ứng dụng điện tử lãnh sự trực tuyến (CEAC)  https://ceac.state.gov/iv

- Để đăng nhập, bạn sẽ cần số hồ sơ và số ID hóa đơn.

- Trên trang tóm tắt, đi đến hộp có tiêu đề "Địa chỉ email" và nhấp vào "chỉnh sửa".

- Cập nhật (các) địa chỉ email cho người xin thị thực, người bảo lãnh và bất kỳ đại lý bên thứ ba nào bạn muốn nhận thông báo về trường hợp của bạn.

Luật sư phải liên hệ với NVC qua email tại NVCAttaim@state.gov nếu có thay đổi về thông tin liên hệ của họ.

Alexa

Trung tâm Visa Quốc Gia

Đơn vị điều tra bằng văn bản

PAE, Nhà thầu hỗ trợ

Quan trọng:

Nếu đơn xin thị thực của bạn hiện đang được xử lý tại Trung tâm thị thực quốc gia, đừng để quá một năm trôi qua mà không liên hệ với NVC. Nếu khoảng thời gian một năm trôi qua kể từ ngày liên lạc cuối cùng (qua điện thoại, thư hoặc e-mail) với NVC, tất cả các khoản phí và tài liệu đã nộp sẽ hết hạn. Nếu điều này xảy ra, các khoản phí phải được thanh toán lại và các tài liệu phải được gửi lại để tiếp tục quá trình nhập cư.

KHÔNG gửi tài liệu gốc đến Trung tâm thị thực quốc gia. Bạn sẽ cần mang những thứ này đến buổi phỏng vấn xin visa tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ.

Email này là Nhạy cảm nhưng Không được phân loại dựa trên các định nghĩa được cung cấp trong 12 FAM 540.

Bất kỳ thông tin nào trong việc truyền tải này liên quan đến việc cấp hoặc từ chối thị thực, hoặc giấy phép vào Hoa Kỳ sẽ được coi là bí mật theo Mục 222 (f) của Đạo luật Di trú và Quốc tịch (INA) [8 US C. Mục 1202]. Việc truy cập và sử dụng thông tin đó phải chỉ dành cho việc xây dựng, sửa đổi, quản lý hoặc thực thi nhập cư, quốc tịch và các luật khác của Hoa Kỳ theo INA 222 (f) và như được quy định trong hướng dẫn của FAM. Nếu bạn đã nhận được thông tin đó do lỗi, không xem xét, truyền lại, tiết lộ, phổ biến, sử dụng hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào phụ thuộc vào thông tin này và liên hệ với người gửi càng sớm càng tốt.

Bạn cần đọc kỷ nội dung email trên và thực hiện đúng theo hướng dẫn gửi NVC.


ReplyQuote
Phong Nguyen
(@phongnguyen)
Active Member
Joined: 4 months ago
Posts: 13
04/05/2019 3:46 pm  

Cám ơn Anh/Chị nhiều!


ReplyQuote
Page 2 / 2

Leave a reply


Share: