Hồ sơ F4-EAC0619750607  

  RSS

Tran Quoc Danh
(@tran-quoc-danh)
New Member
Joined: 3 months ago
Posts: 1
26/02/2019 10:10 am  

Xin chào admin.

Kính nhờ admin kiểm tra tình trạng hồsơ có thông tin như sau:

EAC0619750607  

Received Date: June 22- 2006

Notice Date: June 24- 2006.

Hồ sơ đã lâu quá mà người bảo lãnh (chị ruột) vẫn chưa nhận được thông tin gì cả!

This topic was modified 3 months ago by khahan

Quote
khahan
(@khahan)
Prominent Member Admin
Joined: 6 years ago
Posts: 912
26/02/2019 3:10 pm  
Posted by: Tran Quoc Danh

Xin chào admin.

Kính nhờ admin kiểm tra tình trạng hồsơ có thông tin như sau:

EAC0619750607  

Received Date: June 22- 2006

Notice Date: June 24- 2006.

Hồ sơ đã lâu quá mà người bảo lãnh (chị ruột) vẫn chưa nhận được thông tin gì cả!

Chào Tran Quoc Danh,

Kết quả check hồ sơ của bạn.

Case Was Sent To The Department of State

On December 21, 2009, we sent your case, Receipt Number EAC0619750607, to the Department of State for visa processing. You can find general information on Consular Processing by visiting our website at www.uscis.gov . The website will provide information on what to do next, who to contact, and how to inform us of any changes in your situation or address.

Nội dung trên thông báo như sau:

Trường hợp đã được gửi đến Bộ Ngoại giao

Vào ngày 21 tháng 12 năm 2009, chúng tôi đã gửi trường hợp của bạn, Số Biên nhận EAC0619750607, đến Bộ Ngoại giao để xử lý thị thực. Bạn có thể tìm thấy thông tin chung về Xử lý lãnh sự bằng cách truy cập trang web của chúng tôi tại www.uscis.gov. Trang web sẽ cung cấp thông tin về những việc cần làm tiếp theo, liên hệ với ai và cách thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào trong tình huống hoặc địa chỉ của bạn.

Bạn cần đọc kỷ nội dung trên, và thực hiện đúng theo hướng dẫn.


ReplyQuote

Leave a reply


Share: