Hồ sơ F2B-HCM2014663133*  

  RSS

elkindo87
(@elkindo87)
New Member
Joined: 3 years  ago
Posts: 3
13/05/2018 9:52 pm  

MÌNH KHÔNG BIẾT HS NÀY TỚI ĐÂU RỒI. MỌI NGƯỜI BIẾT THÌ KIỂM TRA DÙM MÌNH

CASE NUMBER : HCM 2014663133

PRIORITY DAY MAY 09 2011.


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Prominent Member Admin
Joined: 6 years  ago
Posts: 754
14/05/2018 10:09 am  
Posted by: elkindo87

MÌNH KHÔNG BIẾT HS NÀY TỚI ĐÂU RỒ. MỌI NGƯỜI BIẾT THÌ KIỂM TRA DÙM MÌNH

CASE NUMBER : HCM 2014663133

PRIORITY DAY MAY 09 2011

Chào elkindo87,

Hồ sơ bạn thuộc diện visa nào? F2A, hay F2B? Cần thông tin cho rõ hơn. Rồi sẽ được giúp.

Khi post bài cần viết font chữ bình thường, không cần phải viết in hoa như thế, để người xem dễ đọc. Cũng như tuyệt đối không dùng từ "mọi người" để gọi tắt chung như thế. Bạn có thể gọi là Cô/Chú, hoặc Anh/Chị diễn đàn nghe sẽ tốt hơn.

 


ReplyQuote
elkindo87
(@elkindo87)
New Member
Joined: 3 years  ago
Posts: 3
15/05/2018 9:32 am  

Hồ sơ HCM-2014663133 thuôc dien f2b

Cho minh xin lỗi vì mơi vào diễn đàn chưa biết cách xưng hô thế nào cho tiện

 cám ơn anh chị trên diễn đàn đã góp ý


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Prominent Member Admin
Joined: 6 years  ago
Posts: 754
15/05/2018 5:43 pm  
Posted by: elkindo87

Hồ sơ HCM-2014663133 thuộc diện F2B.

Cho mình xin lỗi vì mơi vào diễn đàn chưa biết cách xưng hô thế nào cho tiện.

Cám ơn anh chị trên diễn đàn đã góp ý.

Hiện tại diện visa F2B đang xem xét đến trước ngày 22/06/2011, và mở hồ sơ đến trước ngày 08/09/2011, hồ sơ bạn có ngày ưu tiên 09/05/2011. Vậy hồ sơ của bạn đã nhận được thông báo mở từ NVC xong chưa? nếu chưa thì post thông tin lên đây cho tôi biết. Tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn cho bạn cách liên hệ với NVC, để hỏi xem hồ sơ sắp được mở chưa? Vậy nhé bạn.


elkindo87 liked
ReplyQuote
elkindo87
(@elkindo87)
New Member
Joined: 3 years  ago
Posts: 3
15/05/2018 7:30 pm  

Cách đây vài tháng ba mình bên Mỹ có nhận được email với nội dung như sau

HCM2014663133* 
 
21-NOV-17

Dear Sir/Madam,

The National Visa Center (NVC) received all the requested documentation for this immigrant visa case. The applicant is now in the queue awaiting an interview appointment overseas, where a consular officer will adjudicate the applicant’s visa application. 

NVC schedules appointments one month in advance. The U.S. Embassy tells us what dates they are holding interviews, and NVC fills these appointments as they become documentarily qualified. Most appointments are set within three months of NVC’s receipt of all requested documentation. However, before applicants in a numerically limited (preference) visa category can receive an appointment, their priority date must also be current. This can delay receipt of an appointment. You can track your priority date using the Visa Bulletin on travel.state.gov.
 
When an appointment is available, we will notify the applicant, petitioner and attorney (if applicable). The applicant can prepare now by reading about the embassy’s interview requirements online at nvc.state.gov/interview. Thank you for your patience.

The embassy may require additional documents at the interview. For example, if the following three items are all true, the applicant must bring a new police certificate to the visa interview:

• He or she is more than 16 years old;
• The police certificate submitted to NVC was obtained more than one year ago; and
• He or she still lives in the country that issued the certificate.

The applicant should not make any travel arrangements, sell property, or give up employment until the embassy has issued a visa.

Sincerely,

National Visa Center

Case Number: HCM2014663133
Beneficiary's Name: TRUNG SANG PHAM
Preference Category: F2B
Priority Date: 09-MAY-11

Mong anh chị diễn đàn xem và giúp đỡ

Em cám ơn


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Prominent Member Admin
Joined: 6 years  ago
Posts: 754
16/05/2018 10:49 am  
Posted by: elkindo87

Cách đây vài tháng ba mình bên Mỹ có nhận được email với nội dung như sau:

HCM2014663133* 
 
21-NOV-17

Dear Sir/Madam,

The National Visa Center (NVC) received all the requested documentation for this immigrant visa case. The applicant is now in the queue awaiting an interview appointment overseas, where a consular officer will adjudicate the applicant’s visa application. 

NVC schedules appointments one month in advance. The U.S. Embassy tells us what dates they are holding interviews, and NVC fills these appointments as they become documentarily qualified. Most appointments are set within three months of NVC’s receipt of all requested documentation. However, before applicants in a numerically limited (preference) visa category can receive an appointment, their priority date must also be current. This can delay receipt of an appointment. You can track your priority date using the Visa Bulletin on travel.state.gov.
 
When an appointment is available, we will notify the applicant, petitioner and attorney (if applicable). The applicant can prepare now by reading about the embassy’s interview requirements online at nvc.state.gov/interview. Thank you for your patience.

The embassy may require additional documents at the interview. For example, if the following three items are all true, the applicant must bring a new police certificate to the visa interview:

• He or she is more than 16 years old;
• The police certificate submitted to NVC was obtained more than one year ago; and
• He or she still lives in the country that issued the certificate.

The applicant should not make any travel arrangements, sell property, or give up employment until the embassy has issued a visa.

Sincerely,

National Visa Center

Case Number: HCM2014663133
Beneficiary's Name: TRUNG SANG PHAM
Preference Category: F2B
Priority Date: 09-MAY-11

Mong anh chị diễn đàn xem và giúp đỡ.

Em cám ơn.

Nội dung email trên NVC thông báo, được dịch như sau:

HCM2014663133 

21-NOV-17.

Thưa ông/bà,

Trung tâm Visa Quốc gia (NVC) đã nhận được tất cả các tài liệu được yêu cầu cho trường hợp visa nhập cư này. Người nộp đơn hiện đang trong hàng chờ đợi một cuộc hẹn phỏng vấn ở nước ngoài, nơi một viên chức lãnh sự sẽ xét xử đơn xin visa của đương đơn. NVC lên lịch hẹn trước một tháng. Đại sứ quán Hoa Kỳ cho chúng tôi biết ngày nào họ đang tổ chức cuộc phỏng vấn, và NVC sẽ thực hiện các cuộc hẹn này khi họ trở thành tài liệu đủ điều kiện. Hầu hết các cuộc hẹn được đặt trong vòng ba tháng kể từ khi NVC nhận được tất cả các tài liệu được yêu cầu. Tuy nhiên, trước khi người nộp đơn trong một loại thị thực có giới hạn số lượng (ưu tiên) có thể nhận được một cuộc hẹn, ngày ưu tiên của họ cũng phải là hiện tại. Điều này có thể trì hoãn việc nhận cuộc hẹn. Bạn có thể theo dõi ngày ưu tiên của mình bằng cách sử dụng Bản tin Visa trên travel.state.gov. Khi có cuộc hẹn, chúng tôi sẽ thông báo cho người nộp đơn, người khởi kiện và luật sư (nếu có). Người nộp đơn có thể chuẩn bị ngay bây giờ bằng cách đọc về các yêu cầu phỏng vấn của đại sứ quán trực tuyến tại nvc.state.gov/interview. Cảm ơn vì sự kiên nhẫn của bạn. Đại sứ quán có thể yêu cầu thêm tài liệu tại cuộc phỏng vấn. Ví dụ, nếu ba mục sau đây là tất cả sự thật, người nộp đơn phải mang theo một giấy chứng nhận của cảnh sát mới để phỏng vấn xin thị thực: 

- Người đó trên 16 tuổi;

- Giấy chứng nhận của cảnh sát nộp cho NVC đã được lấy cách đây hơn một năm; và

- Người đó vẫn sống ở quốc gia cấp giấy chứng nhận. Người nộp đơn không nên thực hiện bất kỳ thỏa thuận du lịch, bán tài sản, hoặc từ bỏ việc làm cho đến khi đại sứ quán đã cấp thị thực.

Trân trọng, Trung tâm Visa Quốc gia Mã số: HCM2014663133

Tên thành viên: TRUNG PHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP

Thể loại: F2B

Thẻ ưu tiên Ngày: 09-MAY-11.


ReplyQuote

Leave a reply


  
Share: