Hồ sơ F3-HCM2006818032*  

  RSS

Bang Le
(@bang-le)
New Member
Joined: 3 years ago
Posts: 3
21/11/2017 9:41 pm  

1. Ngày ưu tiên: 04/05/2006

2. Ngày chấp thuận: 21/11/2006

3. Số hồ sơ: HCM2006818032

4. Thuộc diện: F3.

Mình đã gửi thư hỏi về tình trạng hồ sơ nhà mình, và có nhận được phản hồi từ NVC như sau: 

Dear Sir/Madam:

The principal applicant's name provided in your request does not match our records. Please review the case information and resubmit your inquiry so that we may provide you with an appropriate response. If you believe that the name in our records is incorrect, please submit a copy of a valid passport showing the correct name for the principal applicant.

The principal applicant's date of birth provided with your request does not match our records. If you believe that the date of birth in our records is incorrect, please submit a copy of a valid passport showing the correct date of birth for the principal applicant.

Thank you for contacting the National Visa Center. We can only provide you with a detailed response if you submit your inquiry or response with all of the following information:

Name of the person submitting the inquiry;

NVC case number or USCIS receipt number;

Petitioner's name; and

Principal Applicant's name and date of birth.

NOTE: If the visa petition is employment-based (I-140), include the company or organization name.

Please resubmit your inquiry with this information using the Public Inquiry form on our website:

https://secureforms.travel.state.gov/ask-nvc.php

Renata

National Visa Center

Written Inquiry Unit

PAE, Support Contractor

asknvc@state.gov

IMPORTANT:

If your visa petition is currently processing at the National Visa Center, do not let more than one year pass without contacting NVC. If a period of one year passes from the last date of contact (by telephone, mail, or e-mail) with NVC, all submitted fees and documents expire. If this occurs, the fees must be paid again and documents must be resubmitted in order to continue the immigration process.

For additional information on immigrant visa processing please visit our Applicant Resources and Guides webpage at nvc.state.gov/resources.

This email is Sensitive but Unclassified based on the definitions provided in 12 FAM 540.

Any information in this transmission pertaining to the issuance or refusal of visas or permits to enter the United States shall be considered confidential under Section 222(f) of the Immigration and Nationality Act (INA) [8 US C. Section 1202]. Access to and use of such information must be solely for the formulation, amendment, administration, or enforcement of the immigration, nationality, and other laws of the United States under INA 222 (f) and as specified in FAM guidance. If you have received such information in error, do not review, retransmit, disclose, disseminate, use, or take any action in reliance upon this information, and contact the sender as soon as possible.

 - Ad có thể cho mình biết mình nên làm gì tiếp theo không ạ?


Quote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1164
21/11/2017 10:14 pm  
Posted by: Bang Le

1. Ngày ưu tiên: 4-5-2006

2. Ngày chấp thuận: 21-11-2006

3. Số hồ sơ: HCM2006818032

4. Thuộc diện: F3.

Mình đã gửi thư hỏi về tình trạng hồ sơ nhà mình, và có nhận được phản hồi từ NVC như sau: 

Dear Sir/Madam:

The principal applicant's name provided in your request does not match our records. Please review the case information and resubmit your inquiry so that we may provide you with an appropriate response. If you believe that the name in our records is incorrect, please submit a copy of a valid passport showing the correct name for the principal applicant.

The principal applicant's date of birth provided with your request does not match our records. If you believe that the date of birth in our records is incorrect, please submit a copy of a valid passport showing the correct date of birth for the principal applicant.

Thank you for contacting the National Visa Center. We can only provide you with a detailed response if you submit your inquiry or response with all of the following information:

Name of the person submitting the inquiry;

NVC case number or USCIS receipt number;

Petitioner's name; and

Principal Applicant's name and date of birth.

NOTE: If the visa petition is employment-based (I-140), include the company or organization name.

Please resubmit your inquiry with this information using the Public Inquiry form on our website:

https://secureforms.travel.state.gov/ask-nvc.php

Renata

National Visa Center

Written Inquiry Unit

PAE, Support Contractor

asknvc@state.gov

IMPORTANT:

If your visa petition is currently processing at the National Visa Center, do not let more than one year pass without contacting NVC. If a period of one year passes from the last date of contact (by telephone, mail, or e-mail) with NVC, all submitted fees and documents expire. If this occurs, the fees must be paid again and documents must be resubmitted in order to continue the immigration process.

For additional information on immigrant visa processing please visit our Applicant Resources and Guides webpage at nvc.state.gov/resources.

This email is Sensitive but Unclassified based on the definitions provided in 12 FAM 540.

Any information in this transmission pertaining to the issuance or refusal of visas or permits to enter the United States shall be considered confidential under Section 222(f) of the Immigration and Nationality Act (INA) [8 US C. Section 1202]. Access to and use of such information must be solely for the formulation, amendment, administration, or enforcement of the immigration, nationality, and other laws of the United States under INA 222 (f) and as specified in FAM guidance. If you have received such information in error, do not review, retransmit, disclose, disseminate, use, or take any action in reliance upon this information, and contact the sender as soon as possible.

 - Ad có thể cho mình biết mình nên làm gì tiếp theo không ạ?

Để theo dõi tiến trình hồ sơ một cách liên tục, đây là topic cũ của bạn, mà tôi đã tư vấn, hướng dẫn.

http://vietditru.org/forum/visa-f3/f3-hcm2006818032

Nội dung email trên NVC thông báo như sau:

Thưa ông/bà:

Tên của người nộp đơn chính được cung cấp trong yêu cầu của bạn không khớp với hồ sơ của chúng tôi. Vui lòng xem lại thông tin về trường hợp và gửi lại yêu cầu của bạn để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn một phản hồi thích hợp. Nếu bạn tin rằng tên trong hồ sơ của chúng tôi là không chính xác, vui lòng gửi một bản sao hộ chiếu hợp lệ cho biết tên chính xác của người nộp đơn chính.

Ngày sinh của người nộp đơn chính được cung cấp theo yêu cầu của bạn không khớp với hồ sơ của chúng tôi. Nếu bạn tin rằng ngày sinh trong hồ sơ của chúng tôi là không chính xác, vui lòng gửi một bản sao hộ chiếu hợp lệ cho biết ngày sinh chính xác của người nộp đơn chính.

Cảm ơn bạn đã liên hệ với Trung tâm Thị thực Quốc gia. Chúng tôi chỉ có thể cung cấp cho bạn một phản hồi chi tiết nếu bạn gửi yêu cầu hoặc phản hồi của bạn với tất cả các thông tin sau:

Tên của người đệ trình yêu cầu;

Số hồ sơ của NVC hoặc số biên lai USCIS;

Tên của người bảo lãnh; và

Tên của Người nộp đơn chính và ngày sinh.

Lưu ý: Nếu đơn xin cấp thị thực là làm việc (I-140), hãy bao gồm tên công ty hoặc tổ chức.

Vui lòng gửi lại yêu cầu của bạn bằng thông tin này bằng cách sử dụng Mẫu Truy vấn Công khai trên trang web của chúng tôi:

https://secureforms.travel.state.gov/ask-nvc.php

Renata

Trung tâm Visa Quốc Gia

Đơn vị hỏi viết

PAE, Nhà thầu Hỗ trợ

asknvc@state.gov

Quan trọng:

Nếu đơn xin cấp thị thực của bạn hiện đang xử lý tại Trung tâm Visa quốc gia, đừng để quá một năm trôi qua mà không liên lạc với NVC. Nếu một năm kéo dài từ ngày cuối cùng liên lạc (bằng điện thoại, thư hoặc e-mail) với NVC, tất cả các phí nộp hồ sơ và tài liệu hết hạn. Nếu điều này xảy ra, lệ phí phải được thanh toán lại và phải nộp lại các giấy tờ để tiếp tục quá trình nhập cư.

Để biết thêm thông tin về thủ tục xin thị thực nhập cư, vui lòng truy cập trang web Tài nguyên và Người nộp Đơn của chúng tôi tại nvc.state.gov/resources.

Email này nhạy cảm nhưng không được phân loại dựa trên các định nghĩa được cung cấp trong 12 FAM 540.

Bất kỳ thông tin nào trong thông báo này liên quan đến việc phát hành hoặc từ chối cấp thị thực hoặc giấy phép nhập cảnh Hoa Kỳ sẽ được coi là bí mật theo Mục 222 (f) của Đạo luật về Nhập cư và Quốc tịch (INA) [8 US C. Mục 1202]. Việc truy cập và sử dụng các thông tin như vậy phải chỉ nhằm mục đích xây dựng, sửa đổi, quản lý, hoặc thực hiện nhập cư, quốc tịch, và các luật khác của Hoa Kỳ theo INA 222 (f) và như đã nêu trong hướng dẫn FAM. Nếu bạn nhận được thông tin đó do nhầm lẫn, không được xem lại, truyền lại, tiết lộ, phổ biến, sử dụng hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào tùy thuộc vào thông tin này và liên hệ với người gửi càng sớm càng tốt.

Bạn cần đọc kỷ nội dung email trên, và thực hiện đúng theo yêu cầu của NVC.

 


ReplyQuote
Bang Le
(@bang-le)
New Member
Joined: 3 years ago
Posts: 3
01/04/2018 12:48 pm  

Theo mình biết thì hồ sơ nhà mình đã mở. Bạn có thể cho mình biết mình nên làm gì để nhận được thông báo liên tục của bên LSQ không ạ??


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1164
01/04/2018 9:31 pm  
Posted by: Bang Le

Theo mình biết thì hồ sơ nhà mình đã mở. Bạn có thể cho mình biết mình nên làm gì để nhận được thông báo liên tục của bên LSQ không ạ?

Nếu bạn cho rằng hồ sơ của bạn đã được mở, vậy bạn đã nhận được thông báo mở hồ sơ từ NVC xong chưa? (là NVC chứ không phải là LSQ đâu nghe bạn).


ReplyQuote
Bang Le
(@bang-le)
New Member
Joined: 3 years ago
Posts: 3
02/04/2018 2:17 pm  

Ồ mình đã nhận được thư báo mở hồ sơ từ NVC rồi ạ, người thân bên nước ngoài của mình cho hay. Vì mình muốn là người biết trực tiếp không cần phải qua người thân, để làm khi có thông báo làm thủ tục hoặc đóng phí cũng nhanh chóng hơn


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1164
02/04/2018 7:57 pm  
Posted by: Bang Le

Ồ mình đã nhận được thư báo mở hồ sơ từ NVC rồi ạ, người thân bên nước ngoài của mình cho hay. Vì mình muốn là người biết trực tiếp không cần phải qua người thân, để làm khi có thông báo làm thủ tục hoặc đóng phí cũng nhanh chóng hơn

Bạn đã từng liên hệ với NVC, để hỏi tình trạng hồ sơ, thì coi như họ đã có địa chỉ email của bạn rồi, cứ như vậy mà liên hệ.


ReplyQuote

Leave a reply


Share: