Hồ sơ F2B-HCM2014716069*  

  RSS

huunhan_pham
(@huunhan_pham)
Active Member
Joined: 2 years ago
Posts: 6
18/11/2017 10:28 am  

Chào anh chị mình nhận được mail kèm file word như thế này mình phải làm gì? hỏi ngày phỏng vấn ra sao?

*HCM2014716069*                                                           

06-OCT-17

Dear Sir/Madam,

The National Visa Center (NVC) received all the requested documentation for this immigrant visa case.  The applicant is now in the queue awaiting an interview appointment overseas, where a consular officer will adjudicate the applicant’s visa application.

NVC schedules appointments one month in advance.  The U.S. Embassy tells us what dates they are holding interviews, and NVC fills these appointments as they become documentarily qualified.  Most appointments are set within three months of NVC’s receipt of all requested documentation.  However, before applicants in a numerically limited (preference) visa category can receive an appointment, their priority date must also be current.  This can delay receipt of an appointment.  You can track your priority date using the Visa Bulletin on travel.state.gov.

When an appointment is available, we will notify the applicant, petitioner and attorney (if applicable).  The applicant can prepare now by reading about the embassy’s interview requirements online at nvc.state.gov/interview. Thank you for your patience.

The embassy may require additional documents at the interview.  For example, if the following three items are all true, the applicant must bring a new police certificate to the visa interview:

  • He or she is more than 16 years old;
  • The police certificate submitted to NVC was obtained more than one year ago; and
  • He or she still lives in the country that issued the certificate.

The applicant should not make any travel arrangements, sell property, or give up employment until the embassy has issued a visa.

Sincerely,

National Visa Center


Quote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 6 years ago
Posts: 1028
18/11/2017 11:21 pm  
Posted by: huunhan_pham

Chào anh chị mình nhận được mail kèm file word như thế này mình phải làm gì?hỏi ngày phỏng vấn ra sao?

*HCM2014716069*   

 06-OCT-17

Dear Sir/Madam,

The National Visa Center (NVC) received all the requested documentation for this immigrant visa case.  The applicant is now in the queue awaiting an interview appointment overseas, where a consular officer will adjudicate the applicant’s visa application.

NVC schedules appointments one month in advance.  The U.S. Embassy tells us what dates they are holding interviews, and NVC fills these appointments as they become documentarily qualified.  Most appointments are set within three months of NVC’s receipt of all requested documentation.  However, before applicants in a numerically limited (preference) visa category can receive an appointment, their priority date must also be current.  This can delay receipt of an appointment.  You can track your priority date using the Visa Bulletin on travel.state.gov.

When an appointment is available, we will notify the applicant, petitioner and attorney (if applicable).  The applicant can prepare now by reading about the embassy’s interview requirements online at nvc.state.gov/interview. Thank you for your patience.

The embassy may require additional documents at the interview.  For example, if the following three items are all true, the applicant must bring a new police certificate to the visa interview:

  • He or she is more than 16 years old;
  • The police certificate submitted to NVC was obtained more than one year ago; and
  • He or she still lives in the country that issued the certificate.

The applicant should not make any travel arrangements, sell property, or give up employment until the embassy has issued a visa.

Sincerely,

National Visa Center

Để tiện việc theo dõi hồ sơ tiến trình một cách liên tục, tôi đưa topic cũ của bạn vào đây:

http://vietditru.org/forum/visa-f2a-f2b/ho-so-f2b-hcm2014716069

Nội dung email trên NVC thông báo được dịch như sau:

06-OCT-17

Thưa ông/bà,

Trung tâm Visa Quốc gia (NVC) đã nhận được tất cả các tài liệu được yêu cầu cho trường hợp xin thị thực nhập cư này. Người nộp đơn hiện đang xếp hàng chờ đợi cuộc hẹn phỏng vấn ở nước ngoài, khi một viên chức lãnh sự xét đơn xin cấp thị thực của đương đơn.

NVC hẹn lịch hẹn trước một tháng. Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết ngày họ đang giữ những cuộc phỏng vấn, và NVC điền các cuộc hẹn này khi họ có đủ tư cách về tài liệu. Hầu hết các cuộc hẹn đều được lập trong vòng ba tháng kể từ khi NVC nhận được tất cả các tài liệu được yêu cầu. Tuy nhiên, trước khi những người nộp đơn trong một loại visa có số lượng hạn chế (ưu đãi) có thể nhận được một cuộc hẹn, ngày ưu tiên của họ cũng phải là hiện tại. Việc này có thể trì hoãn việc nhận cuộc hẹn. Bạn có thể theo dõi ngày ưu tiên của mình bằng Bản tin Visa về travel.state.gov.

Khi có cuộc hẹn, chúng tôi sẽ thông báo cho người nộp đơn, người yêu cầu và luật sư (nếu có). Người nộp đơn có thể chuẩn bị bằng cách đọc các yêu cầu phỏng vấn của đại sứ quán trực tuyến tại nvc.state.gov/interview. Cảm ơn vì sự kiên nhẫn của bạn.

Đại sứ quán có thể yêu cầu thêm tài liệu tại cuộc phỏng vấn. Ví dụ, nếu ba mục sau đây là tất cả sự thật, người nộp đơn phải mang theo giấy chứng nhận cảnh sát mới để phỏng vấn thị thực:

. Anh ta đã trên 16 tuổi;
. Giấy chứng nhận cảnh sát nộp cho NVC đã được thu thập cách đây hơn một năm; và
. Anh ta vẫn sống ở nước đã cấp giấy chứng nhận.

Người nộp đơn không nên sắp xếp đi lại, bán bất động sản, hoặc bỏ việc làm cho đến khi Đại sứ quán đã cấp thị thực.

Trân trọng,

Trung tâm Visa Quốc Gia

 


ReplyQuote
huunhan_pham
(@huunhan_pham)
Active Member
Joined: 2 years ago
Posts: 6
24/11/2017 1:29 am  

thanks anh chị đã trả lời.giờ mình phải chờ 3 tháng hay là như thế nào?


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 6 years ago
Posts: 1028
25/11/2017 10:48 pm  
Posted by: huunhan_pham

thanks anh chị đã trả lời.giờ mình phải chờ 3 tháng hay là như thế nào?

Đây là topic của diễn đàn Form cũ, tôi đưa vào đây để theo dõi tiến trình hồ sơ bạn một cách liên tục.

http://vietditru.org/forum/visa-f2a-f2b/ho-so-f2b-hcm2014716069

Theo như nội dung email trên, thì bạn phải chờ NVC xem xét khoảng 3 tháng.


ReplyQuote
huunhan_pham
(@huunhan_pham)
Active Member
Joined: 2 years ago
Posts: 6
09/01/2018 11:36 am  

mấy ngày nay là hết thời hạn 3 tháng mà mình chưa nhận được thư Phỏng Vấn, giờ mình phải làm như thếnào?.thanks anh chị


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 6 years ago
Posts: 1028
09/01/2018 11:45 am  
Posted by: huunhan_pham

Mấy ngày nay là hết thời hạn 3 tháng mà mình chưa nhận được thư  phỏng vấn, giờ mình phải làm như thếnào? Thanks anh chị.

Bạn cần phải chủ động liên hệ với NVC, để hỏi ngày phỏng vấn.

http://vietditru.org/forum/hu01afu1edang-du1eaan-u0110iu1ec0n-u0110u01a0n/huong-dan-dien-public-inquiry-form-gui-nvc

Trong phần Your question. Chọn câu này: What is the status of my case?

Trong hộp thoại Additional comments or questions not in the above list. Copy phần dưới dán vào hộp thoại này.

Dear Madam or Sir,

I would be grateful to inform me when my family will be scheduled for an interview at the U.S. Consulate General in Ho Chi Minh City. To my knowledge, my family’s case is now complete at the National Visa Center.

Looking forward to hearing from you as soon as possible, I remain.

Yours truly,

Kiểm tra các thông tin thật đầy đủ, chính xác, cũng như mã xác nhận. Sau cùng bấm vào Submit để gửi thư đến NVC.

 


ReplyQuote
huunhan_pham
(@huunhan_pham)
Active Member
Joined: 2 years ago
Posts: 6
09/01/2018 4:58 pm  

thanks anh chị vì không biết hỏi như thế nào em lên đi nhờ anh chị giúp đỡ.cám ơn anh chị nhiều


ReplyQuote
huunhan_pham
(@huunhan_pham)
Active Member
Joined: 2 years ago
Posts: 6
18/01/2018 4:52 pm  

mình nhận được thư trả lời như thế này giờ mình nên làm gì tiếp theo.thanks anh chị

Dear Sir/Madam:

 

The National Visa Center (NVC) received your inquiry regarding the immigrant visa petition: HCM2014716069 filed by BAY THI LUONG on behalf of HUU NHAN  PHAM.

 

Immigrant visa petition HCM2014716069 is currently on a list of completed cases awaiting the availability of visa numbers. This petition will be eligible for an immigrant visa interview when a visa number is available per the Department of State's Visa Bulletin. The current edition of the visa bulletin is available on the following website:

 

http://nvc.state.gov  for English or  http://nvc.state.gov/espanol  for Spanish

 

The visa bulletin contains a list of cut-off dates divided by foreign state chargeability and preference category. Only petitions with a priority date earlier than the cut-off date are eligible for a visa and consular processing. This petition's priority date, foreign state of chargeability, and preference category are given below:

 

Please note that the applicant(s) on this case should not make commitments such as disposing of property, resigning employment, or confirming travel arrangements at this time.

 

 

Case Number:                  HCM2014716069

Petitioner's Name:            LUONG, BAY THI

Principal Applicant's Name:   PHAM,HUU NHAN

Preference Category:          F2B

Your Priority Date:           29Jun2011

Foreign State Chargeability:  VIETNAM

                              U.S. CONSULATE GENERAL

                              4 LE DUAN BLVD., DISTRICT 1

                              HO CHI MINH CITY

                              VIETNAM

 

 

Liz

 

National Visa Center

Written Inquiry Unit

PAE, Support Contractor

 

asknvc@state.gov

 

IMPORTANT:

 

If your visa petition is currently processing at the National Visa Center, do not let more than one year pass without contacting NVC. If a period of one year passes from the last date of contact (by telephone, mail, or e-mail) with NVC, all submitted fees and documents expire. If this occurs, the fees must be paid again and documents must be resubmitted in order to continue the immigration process.

 

For additional information on immigrant visa processing please visit our Applicant Resources and Guides webpage at nvc.state.gov/resources.

 

This email is Sensitive but Unclassified based on the definitions provided in 12 FAM 540.

Any information in this transmission pertaining to the issuance or refusal of visas or permits to enter the United States shall be considered confidential under Section 222(f) of the Immigration and Nationality Act (INA) [8 US C. Section 1202]. Access to and use of such information must be solely for the formulation, amendment, administration, or enforcement of the immigration, nationality, and other laws of the United States under INA 222(f) and as specified in FAM guidance. If you have received such information in error, do not review, retransmit, disclose, disseminate, use, or take any action in reliance upon this information, and contact the sender as soon as possible.

 


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 6 years ago
Posts: 1028
18/01/2018 7:07 pm  
Posted by: huunhan_pham

Mình nhận được thư trả lời như thế này giờ mình nên làm gì tiếp theo. Thanks anh chị.

Dear Sir/Madam:

The National Visa Center (NVC) received your inquiry regarding the immigrant visa petition: HCM2014716069 filed by BAY THI LUONG on behalf of HUU NHAN  PHAM.

Immigrant visa petition HCM2014716069 is currently on a list of completed cases awaiting the availability of visa numbers. This petition will be eligible for an immigrant visa interview when a visa number is available per the Department of State's Visa Bulletin. The current edition of the visa bulletin is available on the following website:

http://nvc.state.gov  for English or  http://nvc.state.gov/espanol  for Spanish

The visa bulletin contains a list of cut-off dates divided by foreign state chargeability and preference category. Only petitions with a priority date earlier than the cut-off date are eligible for a visa and consular processing. This petition's priority date, foreign state of chargeability, and preference category are given below:

Please note that the applicant(s) on this case should not make commitments such as disposing of property, resigning employment, or confirming travel arrangements at this time.

Case Number:                  HCM2014716069

Petitioner's Name:            LUONG, BAY THI

Principal Applicant's Name:   PHAM,HUU NHAN

Preference Category:          F2B

Your Priority Date:           29Jun2011

Foreign State Chargeability:  VIETNAM

                              U.S. CONSULATE GENERAL

                              4 LE DUAN BLVD., DISTRICT 1

                              HO CHI MINH CITY

                              VIETNAM

Liz

National Visa Center

Written Inquiry Unit

PAE, Support Contractor

asknvc@state.gov

 IMPORTANT:

If your visa petition is currently processing at the National Visa Center, do not let more than one year pass without contacting NVC. If a period of one year passes from the last date of contact (by telephone, mail, or e-mail) with NVC, all submitted fees and documents expire. If this occurs, the fees must be paid again and documents must be resubmitted in order to continue the immigration process.

For additional information on immigrant visa processing please visit our Applicant Resources and Guides webpage at nvc.state.gov/resources.

This email is Sensitive but Unclassified based on the definitions provided in 12 FAM 540.

Any information in this transmission pertaining to the issuance or refusal of visas or permits to enter the United States shall be considered confidential under Section 222(f) of the Immigration and Nationality Act (INA) [8 US C. Section 1202]. Access to and use of such information must be solely for the formulation, amendment, administration, or enforcement of the immigration, nationality, and other laws of the United States under INA 222 (f) and as specified in FAM guidance. If you have received such information in error, do not review, retransmit, disclose, disseminate, use, or take any action in reliance upon this information, and contact the sender as soon as possible.

 

Nội dung email trên NVC thông báo:

Hồ sơ bạn đã hoàn tất complete tại NVC xong rồi, chờ xếp lịch phỏng vấn trong thời gian sắp tới.


ReplyQuote
huunhan_pham
(@huunhan_pham)
Active Member
Joined: 2 years ago
Posts: 6
25/05/2018 9:18 pm  

chào anh chị hồ sơ mình đã complete tại NVC. giờ lịch phỏng vấn tháng 6 đã đến ngày 22 của mình ngày 30, thì mình có thể hỏi ngày phỏng vấn được không?và hỏi như thế nào? thanks all


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 6 years ago
Posts: 1028
25/05/2018 10:47 pm  
Posted by: huunhan_pham

Chào anh chị hồ sơ mình đã complete tại NVC, giờ lịch phỏng vấn tháng 6 đã đến ngày 22 của mình ngày 30, thì mình có thể hỏi ngày phỏng vấn được không? và hỏi như thế nào? thanks all.

Bạn muốn hỏi ngày phỏng vấn, thì liên hệ với NVC.

http://vietditru.org/forum/hu01afu1edang-du1eaan-u0110iu1ec0n-u0110u01a0n/huong-dan-dien-public-inquiry-form-gui-nvc/

Trong phần Your question. Chọn câu này: What is the status of my case?

Trong hộp thoại Additional comments or questions not in the above list. Copy phần dưới dán vào hộp thoại này.

Dear Madam or Sir,

I would be grateful to inform me when my family will be scheduled for an interview at the U.S. Consulate General in Ho Chi Minh City. To my knowledge, my family’s case is now complete at the National Visa Center.

Looking forward to hearing from you as soon as possible, I remain.

Yours truly,

Kiểm tra các thông tin thật đầy đủ, chính xác, cũng như mã xác nhận. Sau cùng bấm vào Submit để gửi thư đến NVC.


ReplyQuote

Leave a reply


Share: