Notifications
Clear all

[Closed] Các cách kiểm tra hồ sơ


vietditru
(@vietditru)
Estimable Member Admin
Joined: 8 years ago
Posts: 187
Topic starter  
+ Khi có bất cứ thay đổi nào về người bảo lãnh (NBL), người được bảo lãnh (NDBL) và/hoặc người đi theo người được bảo lãnh chính, hỏi thăm tin tức hồ sơ, hoặc muốn khiếu nại thì NBL hoặc NDBL phải viết thư báo cho Sở di trú (USCIS, NVC, LSQ) nơi đang thụ lý hồ sơ của mình.

+ Nếu hồ sơ quá lâu chưa được chấp thuận, chưa được mở, chưa có giấy phỏng vấn... thì NBL hoặc NDBL phải viết thư hoặc gọi phone đến USCIS, NVC hoặc LSQ nơi đang thụ lý hồ sơ của mình.

Khi hồ sơ tại USCIS:

Khi hồ sơ tại NVC:
1. Gọi NVC số 603-334-0700

Customer Service Representatives are available to respond to case inquiries.

Telephone number: (603) 334-0700

Giờ làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu 7:00-12:00 (Eastern Time)

Bạn phải chuẩn bị các thông tin sau:

- Số hồ sơ NVC của bạn hoặc số biên nhận của USCIS
- Tên người bảo lãnh và ngày tháng năm sinh
- Tên người được bảo lãnh chính và ngày tháng năm sinh
- Nếu bạn là luật sư, bao gồm tên của văn phòng luật sư

2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC : Public Inquiry Form - Ask NVC

Xem: Hướng dẫn cách điền Public Inquiry Form

3. Visa Status Check
Lưu ý: chỉ dùng link này để kiểm tra hồ sơ sau khi biết hồ sơ của bạn đã hoàn tất tại NVC. Lúc đó nếu HS được chuyển về LSQ thì nội dung trong box đó mới thay đổi, và sau khi được cấp visa.

NVC Contact Information

Hiện nay địa chỉ Email của LSQ đã không sử dụng nữa muốn khiếu nại:
.CSPA
.Kết hôn
.Sinh thêm con
.Ly dị
.Chưa/không đi, dời ngày phỏng vấn
.Qua đời
.Gia hạn visa
.Dời ngày phỏng vấn
.Thay đổi địa chỉ
.Các vấn đề khác

Bạn phải vào trang dưới đây để viết thư khiếu nại (chọn đúng link loại visa của mình, visa di dân hoặc visa không di dân); Và phải viết bằng tiếng Anh:

+Immigrant Visa Inquiry Form - Thị thực di dânhoặc
+Non-Immigrant Visa Question - Thị thực không di dân

Hướng dẫn:
+Điền đơn điện tử gửi LSQ Hoa Kỳ

+Chú ý:
1. Liên Lạc với LSQ Hoa Kỳ về các vấn đề trên không làm chậm trễ hay dời ngày phỏng vấn của đương đơn.

2. Với các trường hợp khiếu nại CSPA hoặc chưa nhận thư phỏng vấn từ NVC thì phải chờ 2 tuần trước ngày phỏng vấn hãy liên lạc với LSQ vì lúc này HS của bạn mới có tại LSQ.

Ngày ưu tiên
Ngày ưu tiên, hay Priority date, là ngày USCIS nhận được I-130 của người bảo lãnh. Đôi khi là ngày USCIS cấp số receipt number (thường sau ngày USCIS nhận được I-130 của người bảo lãnh 2 ngày). USCIS sẽ gởi I-797/I-797C Receipt Notice I-130.

I-797 Notice Of Action: Receipt Notice I-130
Image
I-797C Notice Of Action: Receipt Notice I-130
Image
Ngày chấp thuận
Ngày chấp thuận, Approval date là ngày ghi trên I-797/I-197C với nội dung I-130 được approved.

I-797 dùng cho cả Receipt Notice I-130 và Approval Notice I-130


Share: