POSTPONEMENT & LOCATION CHANGE: Hearing on Comprehensive Immigration Reform Legislation”
Senate Judiciary Committee
Full Committee

DATE: April 19, 2013
TIME: 10:00 AM
ROOM: Hart 216

Như vậy, dự luật di trú sẽ được công bố vào ngày 19.4.2013 lúc 10 giờ sáng, tại phòng 216.

beojery

beojery

Posted by beojery

: