[Closed] Xin Miễn Thi Bằng Tiếng Anh  

  RSS

vietditru
Estimable Member Admin
Joined:5 years  ago
Posts: 113
06/10/2017 12:47 pm  

Đương đơn được miễn đòi hỏi về trình độ tiếng Anh nhưng vẫn phải thi bài trắc nghiệm về quyền và nghĩa vụ của công dân nếu đương đơn:
50 tuổi hoặc hơn tại thời điểm nộp đơn xin quốc tịch và đã sống như một thường trú nhân (người có thẻ xanh) tại Hoa Kỳ trong vòng 20 năm (được đề cập như quy định ngoại lệ “50/20” ) Hay
55 tuổi hoặc hơn tại thời điểm nộp đơn xin quốc tịch và đã sống như là một thường trú nhân tại Hoa Kỳ trong vòng 15 năm (được đề cập như quy định ngoại lệ “55/15”)


  
Working

Please Login or Register