[Closed] Thành Lập Công Ty  

  RSS

vietditru
Estimable Member Admin
Joined:5 years  ago
Posts: 113
06/10/2017 12:24 pm  

Nếu quý vị muốn thành lập chi nhánh hoặc công ty con ở Mỹ, điều trước tiên quý vị phải nộp đơn xin thành lập công ty tới văn phòng bộ ngoại giao của tiểu bang. Công ty chúng tôi có thể giúp quý vị chuẩn bị và nộp hồ sơ để xin điều lệ này. Chúng tôi cũng có thể giúp quý vị hoàn thành thủ tục thành lập công ty mới. Vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.


  
Working

Please Login or Register