Notifications
Clear all

[Closed] Tiến trình thực hiện 6 Step khi hồ sơ được mở gửi cho NVC


khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 10 years ago
Posts: 1368
Topic starter  

Tiến trình thực hiện 6 Step khi hồ sơ được mở gửi cho NVC.

Khi lịch visa vượt qua ngày đáo hạn ưu tiên, hồ sơ sẽ đến lượt được xem xét để mở.

NVC sẽ gửi thông báo đóng tiền, và các hướng dẫn cho người đại diện thụ lý hồ sơ, của người có tên trong danh sách nộp đơn xin visa theo diện định cư.

Trong thông báo bao gồm số hồ sơ (Case Number HCMxxxxxxxxxx) và số Invoice ID Number: xxxxxxxx.

Người đại diện hoặc đương đơn login vào trang đóng tiền, dùng Case Number và Invoice ID Number để đăng nhập vào.

Tiến trình thực hiện gồm các bước sau:

- Step 1: Choose an agent (chọn người đại diện).
- Step 2: Pay fees (trả lệ phí mở hồ sơ $120/1 bộ hồ sơ [AOS], và $325 tiền lệ phí visa [IV]/1 người).
- Step 3: Submit visa application form (điền đơn Form DS-260 online).
- Step 4: Collect financial documents (điền đơn Form I-864 Bảo trợ tài chính).
- Step 5: Collect supporting documents (chuẩn bị các giấy tờ cá nhân của những người được bảo lãnh).
- Step 6: Submit documents to the NVC (gửi tất cả hồ sơ cho NVC để họ xem xét).


Share: