[Closed] Form I-864/I-864A phiên bản mới năm 2018  

  RSS

khahan
(@khahan)
Honorable Member Admin
Joined:5 years  ago
Posts: 513
07/04/2018 7:52 pm  

Form I-864/I-864A phiên bản mới năm 2018.

USCIS đã cho thay đổi Form I-864 và I-864A phiên bản mới, expires 31/03/2020. Phiên bản cũ vẫn được chấp nhận đến trước ngày 16/05/2018. Sau ngày này sẽ phải sử dụng các forms bảo trợ tài chính mới. 

Forms I-864/I-864A mới không có thay đổi nào khác biệt so với forms cũ về mặt nội dung, chỉ thay đổi 1 chút về giao diện. (Form I-864 mới gồm có 10 trang & không có barcode 2D như trước đây. Form I-864A mới có 8 trang). 

Download forms mới: 
• I-864, Affidavit of Support Under Section 213A of the INA
• I-864A, Contract Between Sponsor and Household Member


Share: