Notifications
Clear all

[Closed] Địa chỉ cần liên hệ khi chưa nhận được Thẻ xanh


khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 11 years ago
Posts: 1377
Topic starter  

Địa chỉ cần liên hệ khi chưa nhận được Thẻ xanh.

Để liên hệ với Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ USCIS, hỏi về việc chưa nhận được Thẻ xanh. Bạn dùng 1 trong 2 cách sau đây:

1/. Liên hệ qua Form:
https://egov.uscis.gov/cris/contactus

2/. Liên hệ trực tiếp:
Bạn phải lấy hẹn với Nhân viên Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ USCIS. Để đăng ký cuộc hẹn này, bạn vào INFOPASS để đăng ký:
https://infopass.uscis.gov/


Share: