Địa chỉ Trung tâm Chiếu khán Quốc gia NVC.

Specific questions about a case should be sent to: (Câu hỏi cụ thể về một trường hợp phải được gửi đến:)

Địa chỉ: DEPARTMENT OF STATE N.V.C
National Visa Center
Attn: WC
31 Rochester Ave. Suite 200
Portsmouth, NH 03801-2915

Điện thoại: 603-334-0700.

Trợ giúp điều hành có sẵn từ thứ Hai đến thứ Sáu 7:00-00:00 (giờ miền Đông).

E-Mail: asknvc@state.gov

Đường link hướng dẫn 

Website: http://www.travel.state.gov

Forms, documents, and photographs should be sent to: (Hình thức, tài liệu, và hình ảnh phải được gửi đến:)

Địa chỉ: National Visa Center
Attn: DR
31 Rochester Ave. Suite 100
Portsmouth, NH 03801-2914

Đường link hướng dẫn

 

 

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

Join the forum discussion on this post
khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!