Cách tính ngày chấp thuận Approval Date.

Cách tính ngày chấp thuận như sau:
Lấy 4 số trong hồ sơ là số năm: 2009.
Lấy 3 số kế tiếp trừ đi 500: 717 – 500 = 217.
Như vậy là ngày thứ 217 của năm 2009 là ngày chấp thuận của hồ sơ.
Tính phỏng chừng thì 217 : 30 (số ngày/1 tháng) = 7 tháng dư 7 ngày,
=> ngày 07/08/2009 là ngày chấp thuận của hồ sơ.

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!