Việc học dành cho người lớn.

Việc học không nhất thiết phải kết thúc khi trở thành người lớn. Ở nước Mỹ, mỗi người được khuyến khích để trở thành “người học suốt đời”. Nếu quý vị từ 16 tuổi trở lên và chưa học xong trung học, quý vị có thể ghi danh vào lớp Đệ Nhị Cấp Của Người Lớn (Adult Secondary Education hay ASE). Những lớp này chuẩn bị cho quý vị lấy được bằng Phát Triển Giáo Dục Tổng Quát GED (General Educational Development).

Bằng GED tương đương với bằng tốt nghiệp phổ thông trung học. Bằng này chứng minh quý vị đã nắm bắt được những kiến thức và kỹ năng ở trình độ trung học. Để lấy bằng GED, quý vị phải thi đậu năm môn khác nhau: đọc, viết, xã hội học, khoa học, và toán học. Phần lớn những sở làm Hoa Kỳ cần nhân công xem chứng nhận GED tương đương với bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong nhiều vùng, những lớp học chuẩn bị thi GED được tổ chức miễn phí hoặc với giá rẻ. Để biết thông tin, hãy tìm trong danh bạ điện thoại dưới phần “Giáo Dục Cho Người Lớn” (Adult Education) hoặc gọi cho văn phòng sở học chánh địa phương.

Nhiều người lớn ghi danh học thêm về những chủ đề họ thích hoặc học những kỹ năng mới có thể giúp họ trong công việc. Nhiều hệ thống trường học công lập và đại học cộng đồng địa phương mở những lớp học nhiều chủ đề khác nhau cho người lớn. Ai cũng có thể ghi danh vào các lớp học này, và nói chung những lớp này có học phí thấp. Hãy tìm hiểu tại hệ thống trường học địa phương hoặc đại học cộng đồng xem có những lớp học nào, học phí là bao nhiêu, và ghi danh như thế nào.

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

Join the forum discussion on this post
khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!