Tiến trình giải quyết hồ sơ bảo lãnh định cư diện K1 Hôn Phu/Hôn Thê.

Sau khi hồ sơ được Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Hỳ USCIS xét duyệt chấp thuận Approval Date xong thì.

USCIS sẽ chuyển hồ sơ được chấp thuận đến National Visa Center thuộc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ để tiếp tục tiến trình giải quyết hồ sơ.
Khi Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ USCIS chấp thuận hồ sơ bảo lãnh, thì USCIS sẽ gửi cho Người bảo lãnh ”Thông báo chấp thuận bảo lãnh, mẫu đơn I-797”.

Khoảng hai tuần sau khi nhận giấy báo chấp thuận (I-797), Người bảo lãnh hay Người được bảo lãnh Phải liên hệ với National Visa Center để xem, National Visa Center nhận được hồ sơ chấp thuận từ USCIS chưa.

Hồ sơ diện K1: Sau khi nhận được hồ sơ bảo lãnh được Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ USCIS chấp thuận Approval Date, thì  NVC tạo một số hồ sơ (HCM xxxx-xxx-xxx) cho mỗi hồ sơ bảo lãnh và chuyển hồ sơ về Bộ phận Thị thực định cư của Lãnh sự quán Hoa kỳ tại  TP.HCM để tiến hành tiếp các thủ tục xin thị thực.

Diện Hôn phu/Hôn thê K1

NVC chỉ cấp số Case number HCM cho số hồ sơ K1, và chuyển về cho LSQ Hoa Kỳ tại TP.HCM để tiếp tục xử lý hồ sơ.

Không như các diện bảo lãnh khác là phải hoàn tất các giấy tờ tại NVC rồi mới được chuyển về Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM

Sau khi nhận hồ sơ bảo lãnh từ NVC, Lãnh sự quán sẽ gửi tới đương đơn Thư hướng dẫn chỉ rõ cách thức đặt lịch hẹn phỏng vấn trực tuyến, cũng như các giấy tờ cần chuẩn bị trước khi phỏng vấn tại Lãnh sự quán.

Đương đơn Không nên đặt lịch hẹn phỏng vấn, trước khi nhận được Thư hướng dẫn từ Lãnh sự quán.

Đương đơn phải hoàn tất, và nộp Mẫu đơn Trực tuyến xin Thị thực Không định cư Form DS-160.

Sau đó in trang xác nhận Mẫu đơn DS-160, và gửi cùng 2 hình làm thị thực, và bản sao hộ chiếu cho mỗi đương đơn trong gia đình đến Lãnh sự quán.

NBL hoặc NĐBL phải gọi điện thoại cho NVC để biết số Case number HCM.
Liên hệ với NVC:
+ Phone: (603) 334-0700.
+ Email: asknvc@state.gov
Hướng dẫn điền Public Inquiry Form gửi NVC

Liên hệ với LSQ Hoa Kỳ:
Hướng dẫn điền mẫu đơn điện tử gửi LSQ Hoa Kỳ

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!