Bệnh nhân gốc Việt không biết tiếng Anh có khi mang theo trẻ em để thông dịch cho họ. (Getty Images)