Mẫu thư giải thích không cần Lý lịch tư pháp.

. Địa chỉ email của National Visa Center: asknvc@state.gov

. Điền những thông tin thích hợp vào những chỗ màu xanh.

Subject (đầu đề):

HCMxxxxxxxxxx. (Hoặc số UCSIS). – Police Certificate.

Dear Sir/Madam,

Ref: HCMxxxxxxxxxx (Hoặc số UCSIS).
Preference Category: (Ghi diện bảo lãnh F1, K1 v.v…).

Petitioner’s name: (Ghi họ tên người bảo lãnh).
Date of Birth: (Ngày sinh của người bảo lãnh, thí dụ 01 JAN 1960).

Principal beneficiary: (Ghi họ tên đương đơn chính).
Date of Birth: (Ngày sinh của đương đơn chính, thí dụ 30 DEC 1963).

I am the principal beneficiary of this petition.

Due to the fact that my son, (Họ tên người con) has been in the United State since (mm/dd/yyyy) when he was 14 years of age to present to study, so he does not need to submit the Police Certificate as requested.

Enclosed please find my son’s documents:
1. My son’s name: (Ghi họ tên người con).
2. Date of Birth: (mm/dd/yyyy tháng, ngày, năm).
3. My son’s Birth cerificate
Và tiếp tục ghi giấy tờ bạn gởi theo làm bằng chứng con của bạn đã có mặt tai HK để học từ 14 tuổi đến nay.

Your prompt response would be much appreciated.

Regards,
(Họ tên đương đơn chính).
Email: (Ghi địa chỉ email).
Phone number: (Ghi số điện thoại).

Nguồn: Hungviet

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!