Mẫu thư chuyển diện vì người hôn phối mất.

Thư này chỉ áp dụng cho diện F3 khi người được bảo lãnh chính bị mất vợ, hoặc chồng. Hồ sơ sẽ được chuyển từ F3 qua F1 và sẽ qua Mỹ nhanh hơn.

. Địa chỉ email của National Visa Center: asknvc@state.gov

. Điền thông tin thích hợp vào những chỗ màu xanh.

Subject: Case Number: HCMxxxxxxxxxx.

Dear Sir/Madam,

Ref: HCMxxxxxxxxxx. (Hoặc số UCSIS).

Preference Category: (Ghi diện bảo lãnh F3, F4 v.v…).

Petitioner’s full name: (Tên họ người bảo lãnh).

Petitioner’s date of birth: (Ngày sinh của người bảo lãnh, mm/dd/yyyy).

Principal applicant’s full name: (Tên họ người được bảo lãnh chính).

Principal applicants’s date of birth: (Ngày sinh của người được bảo lãnh chính, mm/dd/yyyy).

I am the principal beneficiary of this petition.

Due to the fact that my husband, (Họ tên chồng), passed away on (Ngày mất, mm/dd/yyyy), I am now a widow and eligible for F1 category. Please kindly update my case from the category F3 to F1 by removing his name from the petition.

You will find enclosed a copy of the concerned person’s death certificate.

Sincerely yours,

(Tên họ người được bảo lãnh chính).

(Địa chỉ).

Phone Number: (Số điện thoại).

Email: (Địa chỉ email). 

+ Scan giấy chứng tử gởi kèm email này tới NVC.

Nguồn: Hungviet

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!