Mẫu thư báo Thành viên gia đình sẽ xin visa đi sau.

Trường hợp thành viên trong gia đình chưa đi cùng với người được bảo lãnh chính thì có thể dùng mẫu thư này báo cho NVC thành viên đó sẽ xin visa đi sau.

– Mẫu thư dưới là dùng cho con trai. Bạn phải thay đổỉ nếu thành viên ở lại là vợ/chồng hoặc con gái.

– Trường hợp này bạn phải ghi tên người sẽ ở lại (xin visa đi sau) vào phần của người được bảo lãnh chính.

Thư này bạn có thể Email cho NVC, không cần gởi bưu điện.

. Địa chỉ email của National Visa Center: asknvc@state.gov

. Điền thông tin thích hợp vào những chỗ màu xanh.

Subject: Applying visa in later day.

Ref: HCMxxxxxxxxxx. (Hoặc số UCSIS).
Preference Category: (Diện bảo lãnh F1, K1 v.v…).

Petitioner’s name: (Họ tên người bảo lãnh).
Date of Birth: (Ngày sinh của người bảo lãnh, thí dụ 01 JAN 1960).

Principal applicant: (Họ tên đương đơn chính).
Date of Birth: (Ngày sinh của đương đơn chính, thí dụ 30 DEC 1963).

Dear Sir/Madam,

I am the principal applicant of the petition of the following information.

I would like to inform you that my son, (Họ tên con trai), Date of Birth: (Ngày sinh con trai, thí dụ 30 DEC 1963), who would not accompany me to the United State. Instead, he will submit applications for their own visas later at the US Embassy in Hochiminh City.

Thank you for your assistance.

Sincerely yours,

(Họ tên đương đơn chính).
Email: (Ghi địa chỉ email).
Phone Number: (Ghi số điện thoại).

Nguồn: Hungviet

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!