Mẫu thư xin xếp lịch PV chung (có nhiều hồ sơ).

Bạn có thể gởi email cho NVC để xin họ xếp lịch phỏng vấn chung 2 hồ sơ, nếu xếp được thì họ sẽ sẵn sàng làm cho bạn, còn không thì chịu thôi.

. Địa chỉ email của National Visa Center: asknvc@state.gov

. Điền thông tin thích hợp vào những chỗ màu xanh.

Subject: Inquiry on Interview schedule.

Body (Hay Nội dung thư):

Dear Sir/Madam,

I am (Tên người bảo lãnh), the petitioner of the following petition:

Ref: HCMxxxxxxxxxx. (Hoặc số UCSIS).

Preference Category: (Ghi diện bảo lãnh F1, K1 v.v…).

Petitioner’s name: (Ghi họ tên người bảo lãnh).

Date of Birth: (Ngày sinh của người bảo lãnh, thí dụ 01 JAN 1960).

Principal applicant: (Ghi họ tên đương đơn chính).

Date of Birth: (Ngày sinh của đương đơn chính, thí dụ 30 DEC 1963).

My family’s cases, HCMxxxxxxxxx and HCMxxxxxxxxx, were completed on (Chỉ cần ghi ngày hồ sơ complete của một hồ sơ, thí dụ 22MAR2010). For our convenience, would you please kindly schedule interviews for those cases at about the same time at the U.S. Consulate General in Ho Chi Minh City.

Your prompt response would be much appreciated.

Regards,

(Họ tên người bảo lãnh).

Email: (Ghi địa chỉ email).

Phone Number: (Ghi số điện thoại).

Chú ý: Nếu NVC chấp thuận thì họ sẽ không xếp lịch phỏng vấn cho hồ sơ đã complete cho dù lịch visa có vượt qua ngày ưu tiên của hồ sơ này. Họ sẽ giữ hồ sơ thứ I lại, để chờ cho hồ sơ thứ II hoàn tất, và lịch visa vượt qua ngày ưu tiên của hồ sơ thứ II, lúc đó họ mới xếp lịch phỏng vấn cho cả hai hồ sơ cùng một ngày.

Nguồn: Hungviet

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!