Hướng dẫn cách trả lời về tiêm phòng chích ngừa trong đơn Form DS-160 của diện K1.

Trong đơn Form DS-160 của diện bảo lãnh hôn phu/hôn thê K1, có câu hỏi.

Hỏi:
“Do you have documentation to esytablish that you have received vaccinations in accordance with U.S law?”

“Bạn có tài liệu để chứng minh rằng bạn đã tiêm phòng theo luật của Hoa Kỳ không?”

Đáp:
Bạn sẽ chọn No = không. Và phải Explain = giải thích, như sau:

If you don’t have the records, you can answer “no” and when it asks you to explain, say you will be getting your medical done before you have your visa interview.

Nếu bạn không có hồ sơ, bạn có thể trả lời “không” và khi họ yêu cầu bạn giải thích, nói rằng bạn sẽ được làm y tế của bạn, trước khi bạn có cuộc phỏng vấn xin thị thực.

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

Join the forum discussion on this post
khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!