Hồ sơ-Dịch ra tiếng Anh hay không.

Vấn đề giấy tờ nộp tại NVC và LSQ Hoa Kỳ tại VN có nên dịch ra Anh ngữ hay không cần phải bàn thảo để có sự hiểu biết đồng nhất. Theo USCIS ở đây Đường link hướng dẫn nội dung các bạn hiểu sao?

Qui định của NVC wrote: All documents not in English, or in the official language of the country in which application for a visa is being made, must be accompanied by certified translations. The translation must include a statement signed by the translator that states that the:
* Translation is accurate, and
* Translator is competent to translate.

Tất cả các tài liệu không phải bằng tiếng Anh, hoặc trong ngôn ngữ chính thức của Quốc gia mà đơn xin thị thực đang được thực hiện, phải kèm theo bản dịch chứng nhận. Việc phiên dịch phải bao gồm một tuyên bố có chữ ký của người dịch mà nói rằng:
* Dịch thuật là chính xác, và
* Người dịch là có thẩm quyền để dịch.

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

Join the forum discussion on this post
khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!