Hệ thống tổ chức các trường học ở Mỹ.

Trường Tiểu học
Mẫu Giáo và Lớp 1 đến Lớp 5
(Trẻ em từ 5 đến 10 tuổi).

Phổ thông Cơ sở
Lớp 6 đến Lớp 8
(Thiếu niên từ 11 đến 13 tuổi)

Phổ thông Trung học
Lớp 9 đến Lớp 12
(Vị thành niên từ 14 đến 18 tuổi).

Giáo dục sau Trung học
Đại học.
Đại học cộng đồng, công lập và tư thục.
Trường đại học cộng đồng hoặc Đại học hai năm hoặc bốn năm.
Trường huấn nghệ.
(Tất cả người lớn có thể ghi danh học).

 

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!