Giữ lại ngày ưu tiên cho trẻ trên 21 tuổi.

Phán quyết của Tối Cao Pháp Viện trong Scialabba v. Cuellar de Osorio

Thông tin cập nhật từ văn phòng về quyết định từ Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ về việc xin lại ngày ưu tiên của hồ sơ trước đây dưới luật bảo vệ trẻ em theo diện CSPA, xin cho phép người con không được luật CSPA bảo vệ đi theo hồ sơ cha mẹ, được xin lại ngày ưu tiên của hồ sơ cha mẹ trước đây, khi cha mẹ làm hồ sơ bảo lãnh lại cho người con.

Rất đáng buồn và không thể tin được, về quyết định của Tối Cao Pháp Viện với số phiếu 5-4 về hồ sơ Scialabba v.Cuellar de Osrio, 2014 WL 2560467 (June 9,2014). Hôm nay, Tối Cao Pháp Viện phán ngược lại với quyết định của Tòa Kháng Án Khu Vực Số 9 về quyết định trong hồ sơ Cuellar de Osorio v. Mayorkas và đồng ý với quyết định của Tòa Án Di Trú về hồ sơ của Matter of Wang, 25 I & N Dec.28 (BIA 2009). Phán rằng ngày ưu tiên trước đây không áp dụng cho tất cả mọi người đi theo trong hồ sơ bảo lãnh. Do đó, người con không được đi theo hồ sơ của cha mẹ vì người con đó đã trên 21 tuổi, sẽ phải chờ đợi cho đến ngày ưu tiên mới được hiện hành. Thời gian chờ đợi ít nhất có thể từ 7 đến 8 năm.

Theo Nguyen Legal Group P.C

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!