Giấy cam đoan thay thế cho khai sinh.

Statutory Declaration in Lieu of Birth Certificate.

(Kê khai theo quy định thay cho sinh chứng nhận).

Điền những thông tin thích hợp vào những chỗ màu xanh.

I, the undersigned Mr. (Tên họ), now living at (Số nhà, và tên đường), in the city of (Thành phố), State of (Tên tiểu bang).

Solemnly declare that:

1. My date of birth was: (Ngày sanh).

2. My place of birth was: (Nơi sanh), Vietnam.

3. My father’s full name: (Tên họ người cha).

4. My mother’s full name is: (Tên họ người mẹ).

5. I make the present statutory declaration in-lieu of birth certificate because my original birth certificate has been lost and I am unable to obtain a new one due to the distance that separates Vietnam from the United States.

IN WITNESS WHEREOF, I have signed in (Tên thành phố), this (Ngày ký tên), 2015.

____________________________________

(Tên họ người làm giấy cam đoan).

Solemnly declared before me in.
(Tên thành phố), on this (Ngày ký), 2015.

____________________________________
Public Notary

Nguồn: Hungviet

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!