Thư: Xác nhận (ngườ...
 
Notifications
Clear all

[Closed] Thư: Xác nhận (người bảo lãnh) đang có việc làm


admin
(@admin)
Trusted Member Admin
Joined: 11 years ago
Posts: 64
Topic starter  

. Điền những thông tin thích hợp những chữ màu xám.

Company name
Address
Phone

Date (ngày viết thư)

To Whom It May Concern

This letter is to confirm Mr. (tên họ) has been employed with (tên công ty) since (ngày bắt đầu công việc) on a full-time permanent basis. As a (chức vụ), he earns an annual salary of (số tiền bằng chữ).

Should you wish further information, please feel free to contact me.

Sincerely,
(Chữ ký)
(Tên họ của người ký)

Chức vụ (thí dụ: Payroll Administrator)


Share: