Địa chỉ trực tiếp nộp đơn bảo lãnh cho thân nhân Form I-130.

Nếu bạn nộp đơn I-130 và bạn đang sống tại các vùng có tên trong list dưới đây:

Alaska, American Samoa, Arizona, California, Colorado, Florida, Guam, Hawaii, Idaho, Kansas, Montana, Nebraska, Nevada, New Mexico, North Dakota, Northern Mariana Islands, Oklahoma, Oregon, Puerto Rico, South Dakota, Texas, Utah, Virgin Islands, Washington, Wyoming.

Các bạn phải nộp đơn I-130 về địa chỉ:

USCISPhoenixLockbox

For U.S. Postal Service (USPS) deliveries:

USCIS

ATTN: I-130
PO Box 21700
Phoenix,AZ85036

For Express mail and courier deliveries:
USCIS
Attn: I-130
1820 E. Skyharbor Circle S
Suite 100
Phoenix,AZ85034

Nếu bạn nộp đơn I-130 và bạn đang sống tại các vùng có tên trong list dưới đây:

Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Tennessee, Vermont, Virginia, Washington, D.C., West Virginia, Wisconsin.

Các bạn phải nộp đơn I-130 về địa chỉ:

USCISChicagoLockbox

For U.S. Postal Service: 

USCIS
P.O. Box 804625
Chicago,IL60680-4107

For Express mail and courier deliveries:
USCIS
Attn: I-130
131 South Dearborn-3rd Floor
Chicago,IL60603-5517

Nếu bạn đang sống ngoài Hoa Kỳ, nộp đơn về địa chỉ:

USCISChicagoLockbox

For U.S. Postal Service: 
USCIS
P.O. Box 804625
Chicago,IL60680-4107

For Express mail and courier deliveries:
USCIS
Attn: I-130
131 South Dearborn-3rd Floor
Chicago,IL60603-5517

Nếu bạn đang nộp I-130 với I-485, đăng ký thường trú hoặc điều chỉnh tình trạng cư trú, bạn đang sống tại Hoa Kỳ, xin nộp về:

USCISChicagoLockbox

For U.S. Postal Service: 
USCIS
P.O. Box 805887
Chicago,IL60680-4120

For Express mail and courier deliveries: 
USCIS
FBAS
131 South Dearborn-3rd Floor
Chicago,IL60603-5517

Website USCIS: http://www.uscis.gov

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

Join the forum discussion on this post
khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!