Địa chỉ các Văn phòng của Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ USCIS.

• Văn phòng California: csc-ncsc-followup@dhs.gov
• Văn phòng Vermont: vsc.ncscfollowup@dhs.gov
• Văn phòng Nebraska: ncscfollowup.nsc@dhs.gov
• Văn phòng Texas: tsc.ncscfollowup@dhs.gov

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!