Năm 1992, Quốc hội Mỹ đưa ra Chương trình thí điểm khuyến khích nhà đầu tư đầu tư vào các Trung tâm khu vực để thúc đẩy nhập cư và đầu tư thông qua chương trình EB-5 và tiếp tục khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Hoa Kỳ.

Một Trung tâm khu vực được định nghĩa là bất kỳ đơn vị kinh tế, công cộng hay tư nhân, tham gia vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất trong khu vực, tạo việc làm và tăng nguồn vốn đầu tư trong nước.

Hiện nay lên đến 3.000 thị thực nhập cư được dành riêng mỗi năm cho Chương trình thí điểm. Chương trình thí điểm hết hạn ngày 30 tháng 9, 2003 và đã được Quốc hội gia hạn thêm 5 năm thông qua một đạo luật ban hành trong tháng 11 năm 2003, với ngày hết hạn mới vào tháng 11 năm 2008. Tháng 9, 2008, chương trình được gia hạn thêm 1 lần 5 năm và gần đây nhất ngày 28 tháng 9, 2012 Tổng thống Obama đã ký phê chuẩn Bill S. 3245 tái phê chuẩn ba năm (gia hạn cho đến ngày 30 Tháng Chín 2015) cho chương trình trung tâm EB-5 khu vực thí điểm. Tái phê chuẩn này đã được Hạ viện thông qua trong một cuộc bỏ phiếu trước đó trong tháng, vào ngày 13 tháng 9 năm 2012.

Tính đến ngày 01 tháng 6 năm 2013, tổng cộng có 304 Trung tâm khu vực đã được chỉ định bởi Cục di dân và Nhập tịch (INS) và hiện nay là Cục Công dân và Di Trú Hoa Kỳ (USCIS).

Chương trình thí điểm trung tâm khu vực dành riêng 3.000 thẻ xanh mỗi năm cho các cá nhân đầu tư vào các trung tâm khu vực USCIS chỉ định. Trong cuộc họp các bên liên quan, USCIS đã xác nhận rằng 3000 không phải là một giới hạn, chỉ cần số lượng thị thực đặc biệt dành riêng cho khu vực trung tâm dựa trên kiến ​​nghị. Tương tự như vậy, trong số 10.000 thị thực nhập cư dành cho các nhà đầu tư, 3000 sẽ được dành cho nhà đầu tư EB-5 nằm trong khu vực việc làm mục tiêu.

Trong mỗi chương trình định cư hướng đến ưu tiên tạo việc làm, mỗi quốc gia chỉ có thể sử dụng 7% trong tổng số hạn mức thị thực cấp hàng năm.

Các yêu cầu cho một nhà đầu tư thuộc Chương trình thí điểm về cơ bản giống như chương trình đầu tư định cư cơ bản EB-5 ngoại trừ rằng Chương trình thí điểm cho phép tính việc làm “Gián tiếp” cho yêu cầu tạo việc làm chứ không chỉ hạn chế ở việc làm “trực tiếp”. Yêu cầu về vốn đầu tư cho bất kỳ nhà đầu tư EB-5, bên trong hoặc bên ngoài Trung tâm khu vực là 1 triệu USD. Vốn đầu tư yêu cầu cho một nhà đầu tư EB-5 trong một khu vực ưu tiên tạo việc làm mục tiêu được chỉ định (Targeted Employment Area-TEA) hoặc Khu vực nông thôn (Rural Area – RA) là $500,000.

Ưu Thế của Trung tâm khu vực (Regional Center)

Tạo việc làm gián tiếp: Một lợi thế quan trọng trong việc đầu tư vào các Trung tâm khu vực là việc làm “gián tiếp” được tính trong yêu cầu tạo việc làm, do đó ít khó khăn để đạt được hơn là việc tạo ra 10 công việc mới “trực tiếp”. Yêu cầu tạo ra ít nhất 10 việc làm toàn thời gian mới có thể được thỏa mãn bằng cách thể hiện rằng, như một kết quả của sự

Đầu tư và các hoạt động của các doanh nghiệp mới, ít nhất 10 việc làm sẽ được tạo ra gián tiếp thông qua hiệu ứng số nhân tạo việc làm. Để cho thấy rằng 10 hay nhiều công việc đang thực sự tạo ra gián tiếp bởi việc kinh doanh thì các phương pháp tính kinh tế có thể được sử dụng, chẳng hạn như bảng nhân, nghiên cứu khả thi, phân tích thị trường trong và ngoài nước đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, và các công cụ dự báo kinh tế hoặc thống kê khác chứng minh khả năng rằng các doanh nghiệp sẽ dẫn đến gia tăng việc làm.

Khu vực ưu tiên tạo việc làm mục tiêu được chỉ định (Targeted Employment Area-TEA) : một TEA là một khu vực địa lý hay một phân khu hành chính nằm trong một

khu vực đô thị hoặc trong một thành phố hoặc thị trấn với dân số vượt quá 20.000 với một mức thất nghiệp ít nhất 150% tỷ lệ thất nghiệp quốc gia. TEA trong một bang được xác định và theo chỉ định của thống đốc (và cho một TEA trong District of Columbia, chỉ định được thực hiện bởi Thị trưởng). Thường là một Trung tâm khu vực sẽ bao gồm một hoặc nhiều TEA.

Khu vực Nông thôn (RA): Một khu vực nông thôn (RA) là một khu vực địa lý nằm bên ngoài một khu vực thống kê đô thị, hoặc là một phần bên ngoài ranh giới của bất kỳ thành phố, thị xã có dân số 20.000 hoặc ít hơn được thể hiện bằng chỉ tiêu dân số. Trong một số khu vực thuộc các bang có dân cư thưa thớt, một Trung tâm khu vực được phê duyệt trên toàn tiểu bang có thể bao gồm cả hai loại TEA và RA.

Số tiền cần đầu tư:

Tùy thuộc vào vị trí doanh nghiệp được đầu tư, số tiền đầu tư có thể là $1.000.000 hoặc 500.000 USD. Nếu đầu tư nằm trong một TEA hoặc RA, ngưỡng tối thiểu cần thiết cho đầu tư là 500.000 USD. Nếu không, một người nước ngoài phải đầu tư tối thiểu là 1 triệu USD để hội đủ điều kiện.

Yêu cầu doanh nghiệp thương mại:

Để đủ điều kiện theo Chương trình thí điểm, một khoản đầu tư yêu cầu ($500,000 hoặc $ 1 triệu USD) phải được thực hiện trong một doanh nghiệp thương mại mới nằm trong một Trung tâm khu vực đã được phê duyệt.

Vai trò của Trung tâm khu vực (Regional Center)

  • Xác định, xem xét và phê duyệt các dự án
  • Hỗ trợ và hướng dẫn các nhà đầu tư thông qua việc đầu tư và quá trình nhập cư
  • Quản lý một cổng thông tin trực tuyến cho nhà đầu tư, nhà môi giới và các nhà phát triển dự án để cập nhật tiến trình thực hiện dự án cũng như lữ trữ và quản lý tài liệu nhà đầu tư
  • Duy trì báo cáo tài chính và hồ sơ của dự án
  • Duy trì đội ngũ luật sư, các nhà kinh tế, kiểm toán viên và các chuyên gia khác cần thiết cho yêu cầu đại diện cho dự án
Nam.Nguyen

Nam Nguyễn

Nam.Nguyen

Posted by Nam.Nguyen

: