Covered California Trao Các Hội Cộng Đồng 37 Triệu Trợ Cấp Tiếp Cận Và Giáo Dục Trợ Cấp Sẽ Giúp Cung Cấp Thông Tin Lựa Chọn Bảo Hiểm Mới Bắt Đầu từ năm 2014 tới Hàng Triệu Cá Nhân và Doanh Nghiệp Nhỏ

Ông Lee cho hay: “Chúng tôi rất vui mừng khi thấy nhiều tổ chức sẽ nhận được hỗ trợ tài chính, nhưng cũng lấy làm vui với mức độ quan tâm và cam kết thể hiện bởi hàng trăm tổ chức đã nộp đơn”. “Dù họ có nhận được tài trợ hay không, chúng tôi thấy một sự quan tâm lớn từ các nhóm trên toàn bang, những người muốn là một phần của số người dân California có bảo hiểm y tế ngày càng tăng, cải thiện chất lượng chăm sóc y tế, giảm chi phí bảo hiểm chăm sóc y tế và đảm bảo dân số đa dạng của California được tiếp cận công bằng và minh bạch với bảo hiểm y tế chất lượng”.

Các tổ chức không nhận được một khoản trợ cấp có thể nộp đơn để trở thành Assister Enrollment Entities (Các Thực Thể Người Trợ Giúp Đăng Ký) theo chương trình Covered California Assisters Program (Chương Trình Người Trợ Giúp California Được Bảo Hiểm). Người trợ giúp sẽ được đào tạo, chứng nhận, và trong nhiều trường hợp được Covered California trả lương để cung cấp trợ giúp trực tiếp cho các cá nhân đăng ký. Các tổ chức cũng được khuyến khích để trở thành một phần của bao phủ California cộng đồng tiếp cận mạng.

Ủy ban Covered California phân bổ $43 triệu quỹ liên bang trong hơn 2 năm cho các tổ chức cộng đồng có thể tiếp cận tất cả những người dân California đủ điều kiện. Trong số $43 triệu có sẵn, $34 triệu đã được phân bổ cho các tổ chức tập trung tiếp cận vào người tiêu dùng hội đủ điều kiện đối với bảo hiểm chăm sóc y tế thông qua Covered California; $3 triệu khác đã được phân bổ cho các tổ chức tiếp cận với các doanh nghiệp nhỏ đủ điều kiện để cung cấp bảo hiểm cho nhân viên thông qua Small Business Health Options Program (SHOP)(Chương Trình Lựa Chọn Y Tế Doanh Nghiệp Nhỏ). $6 triệu còn lại trong quỹ tài trợ sẽ được sử dụng để tăng cường các chiến dịch giáo dục và tiếp cận thành công năm 2014.

Giới Thiệu Về Covered California

California là tiểu bang đầu tiên tạo một trao đổi lợi ích y tế sau khi thông qua luật chăm sóc y tế liên bang. Covered California có trách nhiệm tạo ra một thị trường bảo hiểm mới trong đó các cá nhân và doanh nghiệp nhỏ có thể tiếp cận bảo hiểm y tế. Với bảo hiểm bắt đầu từ năm 2014, Covered California sẽ giúp các cá nhân so sánh và lựa chọn một kế hoạch y tế đem lại lợi ích tốt nhất cho nhu cầu y tế và ngân sách của họ. Trợ giúp tài chính sẽ có sẵn từ chính quyền liên bang để giúp giảm chi phí cho những người đủ điều kiện ở thang đối chiếu. Các doanh nghiệp nhỏ sẽ có thể mua các kế hoạch y tế giá cạnh tranh và cung cấp cho nhân viên của mình khả năng lựa chọn từ một loạt các kế hoạch và có thể đủ điều kiện cho các khoản tín dụng thuế liên bang. Covered California là một phần độc lập của chính quyền tiểu bang có nhiệm vụ giúp thị trường mới có hiệu quả cho người tiêu dùng của California. Nó được giám sát bởi năm thành viên hội đồng quản trị do Thống đốc và Cơ quan lập pháp bổ nhiệm. Để biết thêm thông tin về Covered California, vui lòng truy cập www.CoveredCA.com.
Theo vietbao online

HungViet

HungViet

Posted by HungViet

: