Gần 1/3 công ty, 32.4%, cung cấp hay đang có kế hoạch cung cấp chương trình nợ vay đi học của sinh viên, như là tập trung nợ, làm lại giấy tờ trả nợ hay công ty tài trợ để trả nợ, theo Thăm Dò Cuộc Sống Tốt Đẹp Về Tài Chánh Năm 2018 của EBRI cho biết.

“Nợ vay đi học là vấn đề nóng bỏng tại sở làm,” theo EBRI cho biết trong một phúc trình có tên, “Bằng Cách Nào Các Công  Ty Giải Quyết Nợ Vay Đi Học.” “Phần trăm các gia đình Mỹ gánh nợ vay đi học nhiều gấp đôi kể từ năm 1992, từ 10.5% trong năm 1992 tăng lên 22.3% vào năm 2016.”

Thêm nữa, “trả lại tiền nợ này có thể là thách thức. Trong năm 2017, 1/5 người mắc nợ học đã rơi vào tình trạng trả trễ.”

Những công ty tập trung vào nợ vay đi học thì nhiều gấp đôi người trả lời thăm dò tiêu chuẩn đã đo lường các nhu cầu cho cuộc sống tốt về tài chánh của các nhân viên, gồm việc xem xét các tài liệu lợi ích công nhân (68%), thăm dò các công nhân (56%), tập trung các nhóm (46%) và việc phân tích những tài liệu công nhân định lượng khác (45%).

40% công ty đã tập trung vào tiền nợ vay đi học như mối quan tâm cao của họ, so với 25% các công ty trong thăm dò. Được hỏi tại sao họ tập trung vào nợ học, 56% công ty cho biết để giữ công nhân, và 49% nói để giảm căng thẳng của nhân viên. 

Được hỏi bằng cách nào họ giúp các công nhân vật lộn với nhiều thách thức tài chánh cá nhân, 60% trả lời thăm dò và 61.3% tập trung vào tiền nợ vay đi học nói rằng qua kế hoạc tài chánh cho giáo dục. 

Được hỏi về phỏng đoán chi phí hàng năm cho mỗi công nhân của các chương trình cung cấp lành mạnh tài chánh, hầu hết trả lời đều không chắc (26% và 20%), còn lại nói là $50 (43% và 48%).

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: