12

Việc xóa sổ Luật Chăm Sóc Vừa Túi Tiền (ACA) sẽ có nhiều hậu quả vượt xa hơn những trao đổi y tế mà nó dựng lên và được biết tiếng.

Gia hạn luật đủ điều kiện để nhận Medicaid cho nhiều người nghèo lớn tuổi đã giúp 11 triệu người mới đủ điều kiện cho chương trình bảo hiểm này hồi năm ngoái và cung cấp 79 tỉ đô la vào ngân quỹ liên bang để gia hạn các tiểu bang qua một năm rưỡi kết thúc vào tháng 6 năm 2015, theo một phân tích mới từ Tổ Chức bất vụ lợi Kaiser Family cho biết.

Nhiều người ghi danh vào chương trình bảo hiểm và đồng đô la liên bang giúp mang tỉ lệ không có bảo hiểm y tế trong số những người không lớn tuổi tới mức “thấp lịch sử” vào năm ngoái 10%. Đó có thể là nguy cơ theo “xóa bỏ và thay thế” của Luật ACA mà Tổng Thống Đắc Cử Donald Trump đã ủng hộ.

Vẫn chưa rõ kế hoạch thay thế là gì mà các nhà Cộng Hòa trong Quốc Hội sẽ bù đắp, dù nhiều phúc trình ch otha61y “xóa bỏ và trì hoãn,” trong dự luật hủy bỏ được thông qua liền nhưng chỉ đi vào hiệu lực một khi kế hoạch thay thế được quyết định.

Trước Luật ACA, các chương trình Medicaid của tiểu bang không thể bảo hiểm cho hầu hết những người lớn tuổi không có trẻ em. Việc gia hạn đủ điều kiện của luật cho phép các bậc cha mẹ và những người cao niên khác có đủ tiêu chuẩn cho bảo hiểm.

Người dân California đứng đầu danh sách các tiểu bang hưởng lợi nhiều nhất qua việc gia hạn đủ điều kiện, với 3.5 triệu người mới đủ điều kiện ghi danh vào Medicaid trong năm 2015. Illinois theo sau với 650,000 người, rồi Ohio với 620,000, Michigan với 580,000, Washington với 580,000, và Pennsylvania với 550,000.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: