Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM sẽ mở cửa hoạt động trở lại từ ngày 15 tháng 7 để xét duyệt một số loại thị thực không định cư trong đó bao gồm thị thực du học. Đương đơn có thể nộp đơn xin các loại thị thực như F, M và một số thị thực loại J (bác sĩ, khách tham quan cấp chính phủ, khách mời tham quan, giảng viên, nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh ngắn hạn, chuyên viên, học sinh trung học và sinh viên đại học), C1/D, E, I, O và thị thực loại P. Các sinh viên hiện tham gia các lớp học 100% trực tuyến sẽ không hội đủ tiêu chuẩn được cấp thị thực du học.

📆 Để biết thêm thông tin về cách đặt hẹn và các loại thị thực, vui lòng truy cập trang web: ustraveldocs.com/vn_vn/index.html.

😷 Vì quy định nghiêm ngặt về giãn cách xã hội, số lượng cuộc hẹn sẽ được giới hạn. Để ngăn ngừa sự lây lan của COVID-19, tất cả các đương đơn phải đeo khẩu trang, đảm bảo khoảng cách với nhau và rửa tay thường xuyên.

✳ Tất cả các loại thị thực khác, bao gồm thị thực loại B1/B2 vẫn đang tạm ngưng xét duyệt. Các đương đơn có nhu cầu đi Mỹ khẩn cấp có thể gửi yêu cầu cuộc hẹn khẩn tại ustraveldocs.com/vn/vn-niv-expeditedappointment.asp.

The U.S. Embassy in Hanoi and Consulate in HCMC are pleased to announce the resumption of visa processing for limited non-immigrant visa categories, including student visas, beginning July 15. Applicants may apply in the following categories: F, M, certain J (alien physician, government visitor, international visitor, professor, research scholar, short-term scholar, specialist, secondary school student and college/university student), C1/D, E, I, O, and P. Students whose classes are 100% online will not qualify for a student visa.

📆 For more info on how to make an appointment and visa categories, please see ustraveldocs.com/vn_vn/index.html.

😷 Because of strict social distancing guidelines, the number of appointments we can provide will be limited. All applicants are expected to wear face coverings, maintain proper physical distancing, and wash their hands to prevent transmission of COVID-19.

✳ Interviews for all other visa categories, including B1/B2, remain suspended. Applicants with an urgent need to travel can request an emergency appointment at ustraveldocs.com/vn/vn-niv-expeditedappointment.asp.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: