Mẫu thư gửi kèm mẫu DS-3032 cho National Visa Center bằng email.rnrnObject: Case Number (Số hồ sơ)rnrnDear Madam or Sir:rnrnPlease find enclosed a copy of form DS-3032.rnrnI would be grateful to you for accepting the enclosed DS-3032 by email.rnrnThe form that has my original signature will reach you by mail.DS-3032,rnrnI appoint (tên họ của người được chỉ định) as my agent to receive mail about my visa application.rnrn(Nếu bạn không chỉ định ai cả thì bạn ghi sau cụm từ “In my DS-3032, I do not appoint anybody to receive mail about my visa application. Thus, I will be the person to receive mail from the National Visa Center).rnrnPlease note that I am the principal beneficiary and I was born on (ngày sanh của người được bảo lãnh chính),  in (nơi sanh), Vietnam. rnrnAs for the petitioner, his [or her] full name is (tên họ của người bảo lãnh). rnrnHe [or she] was born on (ngày sanh của người bảo lãnh), in (nơi sanh), Vietnam.rnrnLooking forward to hearing from you as soon as possible, I remain.rnrnYours truly,rnrn(Tên họ của người được bảo lãnh)rnrn(Địa chỉ)rnrn(Số điện thoại)rnrnĐịa chỉ email của National Visa Center là: Ask NVCrnrnNguồn: Hungvietrn

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!