Kể từ ngày 18 tháng 3, Dịch vụ Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ đã đình chỉ các dịch vụ trực tiếp thường lệ cho đến ít nhất là ngày 1 tháng 4 để giúp làm chậm sự lây lan của Bệnh coronavirus 2019 (COVID-19). Nhân viên USCIS sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ không liên quan đến công chúng. Tuy nhiên, USCIS sẽ cung cấp dịch vụ khẩn cấp cho các tình huống hạn chế. Để sắp xếp một cuộc hẹn khẩn cấp liên hệ với Trung tâm liên lạc USCIS.

Thông báo trên trang web của USCIS

Các văn phòng hiện trường trong nước của USCIS sẽ gửi thông báo cho người nộp đơn và người khởi kiện với các cuộc hẹn và nghi thức nhập tịch theo lịch trình bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa này. Văn phòng tị nạn USCIS sẽ gửi thông báo hủy cuộc phỏng vấn và tự động lên lịch lại các cuộc phỏng vấn tị nạn. Khi cuộc phỏng vấn được sắp xếp lại, những người xin tị nạn sẽ nhận được một thông báo phỏng vấn mới với thời gian, ngày và địa điểm mới cho cuộc phỏng vấn. Khi USCIS một lần nữa tiếp tục hoạt động bình thường, USCIS sẽ tự động lên lịch lại các cuộc hẹn của Trung tâm hỗ trợ ứng dụng do đóng cửa văn phòng. Bạn sẽ nhận được một thư hẹn mới trong thư. Các cá nhân đã có InfoPass hoặc các cuộc hẹn khác tại văn phòng hiện trường phải lên lịch lại thông qua Trung tâm liên lạc của USCIS, một khi các văn phòng hiện trường mở cửa trở lại với công chúng. Vui lòng kiểm tra trang USCIS Field Office để xem văn phòng hiện trường của bạn đã mở cửa trở lại trước khi liên hệ với Trung tâm liên lạc của USCIS.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: