Mẫu thư xin hủy hồ sơ sau khi đơn bảo lãnh đã được chấp thuận.

. Điền thông tin thích hợp vào những chỗ màu xanh.

(Tên họ của đương đơn).
(Địa chỉ của đương đơn).

Date (Ngày).

Consulte General of the United States
4 Le Duan
District 1
Ho Chi Minh City.

Subject: Case Number HCMxxxxxxxxxx.

Dear Madam or Sir,

The present is to inform you that I wish to withdraw my case for the following reasons: (Nêu lý do muốn hủy hồ sơ). Thus, I would be grateful you for granting my request.

Please take note of the following information about my petitioner and the undersigned.

Petitioner’s family name and given name (s): (Tên họ của người bảo lãnh).

Petitioner’s date of birth: (Ngày sinh của người bảo lãnh mm/dd/yyyy).

Applicant’s family name and given name (s): (Tên họ của người được bảo lãnh).

Applicant’s date of birth: (Ngày sinh của người được bảo lãnh mm/dd/yyyy).

Looking forward to hearing from you as soon as possible, I remain.

Yours truly,

(Chữ ký của đương đơn).

(Tên họ của đương đơn).

______________________________________________

Nếu đơn còn ở National Visa Center, thì đương đơn phải gửi thư cho National Visa Center ở địa chỉ:

National Visa Center.
Attn: WC
31 Rochester Ave. Suite 200
Portsmouth, NH 03801-2915.

Nguồn: Hungviet

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!