Mẫu thư điều chỉnh địa chỉ người được bảo lãnh.

. Địa chỉ email của National Visa Center: asknvc@state.gov
. Điền thông tin thích hợp vào những chỗ màu xanh.

Subject: Case Number: HCMxxxxxxxxxx. (Hoặc số UCSIS). – Change of home address.

Dear Sir/Madam,

Ref: HCMxxxxxxxxxx. (Hoặc số UCSIS).

Preference Category: (Ghi diện bảo lãnh F1, K1 v.v…).

Petioner’s name: (Ghi họ tên người bảo lãnh).

Date of Birth: (Ngày sinh của người bảo lãnh, thí dụ 01 JAN 1960).

Principal applicant: (Ghi họ tên đương đơn chính).

Date of Birth: (Ngày sinh của đương đơn chính, thí dụ 30 DEC 1963).

I am the principal beneficiary of this petition.

My former home address was: (Ghi địa chỉ cũ).

Please kindly update my current home address as below:

(Ghi địa chỉ mới, nên tô đậm).

Your help would be much appreciated.

Regards,

(Họ tên đương đơn chính).

Email: (Ghi địa chỉ email).

Phone Number: (Ghi số điện thoại).

Nguồn: Hungviet

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!