Mẫu thư xin giữ lại ngày ưu tiên cũ.

. Địa chỉ email của National Visa Center: asknvc@state.gov
. Điền thông tin thích hợp vào những chỗ màu xanh.

Subject: Requesting to keep a petition F2B

Ref: HCMxxxxxxxxxx. (Hoặc số UCSIS).

Preference Category: F1

Petioner’s name: (Ghi họ tên người bảo lãnh).
Date of Birth: (Ngày sinh của người bảo lãnh, thí dụ 01 JAN 1960).

Principal applicant: (Ghi họ tên đương đơn chính).
Date of Birth: (Ngày sinh của đương đơn chính, thí dụ 30 DEC 1963).

Dear Sir/Madam:
While I was a legal permanent resident, I petitioned for my daughter under category F2B. Due to the fact that I recently became a US citizen it enables me to upgrade the petition from category F2B to category F1 but I would like to keep the petition at category F2B. Please remain my daughter’s case in the F2B preference category and process her case with consular processing.

Looking forward to hearing from you as soon as possible, I remain.

Very truly yours,

(Họ tên đương đơn chính).

Email: (Ghi địa chỉ email).

Phone Number: (Ghi số điện thoại).

* Scan bằng quốc tịch Mỹ của người bảo lãnh, gửi kèm theo email này đến NVC.

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!