Mẫu thư báo NVC về việc chưa nhận được giấy tờ.

Nếu bạn ước lượng khoảng 6 tháng nữa, hồ sơ của bạn sẽ đến lượt được giải quyết mà bạn, và người bảo lãnh vẫn chưa nhận được giấy tờ nào của National Visa Center thì bạn hãy viết thư hay email cho National Visa Center NVC. Sau đây là mẫu thư hay email gửi cho National Visa Center NVC.

. Địa chỉ email của National Visa Center: asknvc@state.gov
. Điền thông tin thích hợp vào những chỗ màu xanh.

Subject: Case Number: HCMxxxxxxxxxx. – Immigrant Visa Documentation.

Dear Sir/Madam,

Ref: HCMxxxxxxxxxx. (Hoặc số UCSIS).

Preference Category: (Ghi diện bảo lãnh F1, K1 v.v…).

Petitioner’s name: (Ghi họ tên người bảo lãnh).

Date of Birth: (Ngày sinh của người bảo lãnh, thí dụ 01 JAN 1960).

Principal applicant: (Ghi họ tên đương đơn chính).

Date of Birth: (Ngày sinh của đương đơn chính, thí dụ 30 DEC 1963).

I am the principal beneficiary of this petition.

According to the Visa Bulletin, my case is about to be current as per the below details:

. Cut-off date of my category in the current Visa Bulletin: (Ghi ngày tháng năm mà lịch visa mới nhất thông báo về diện của mình, thí dụ 22 MAY 2001).

. My case’s priority date: (Ghi ngày ưu tiên, thí dụ 16 JUN 2001).

However, until now, both the petitioner and I have not yet received any documentation such as the DS-3032, AOS Fee Bill…

Please kindly look into my case and advise us the updated status.

Please also note that the attorney is not anymore involved in my case. (Câu này chỉ cần nếu trong hồ sơ của bạn lúc trước có Luật sư mà bây giờ không còn Luật sư).

Your prompt reply would be much appreciated.

Regards

(Họ tên đương đơn chính).

Email: (Ghi địa chỉ email).

Phone Number: (Ghi số điện thoại).

Nguồn: Hungviet

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!