Mẫu thư mới qua, chưa khai thuế.

. Điền thông tin thích hợp vào những chỗ màu xanh.

(Tên họ người bảo lãnh).

(Địa chỉ).

(Số điện thoại).

Date (Ngày viết thư).

USCIS

(Địa chỉ).

Subject: Tax Return for I-864.

Case Number: HCMxxxxxxxxxx.

Dear Madam or Sir,

Please note that I do not attach income my tax return with the form I-864 because since I have just been becoming a permanent resident of the United State on (mm/dd/yyyy), I could not have filed income tax returns for the years 2010 and 2011, 2012 because I did not work during these years.

Yours truly,

(Chữ ký của người bảo lãnh).

(Tên họ của người bảo lãnh).

Nguồn: Hungviet

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!