Mẫu thư giải thích lý do không khai thuế.

. Điền thông tin thích hợp vào những chỗ màu xanh.

(Tên họ người bảo lãnh). 
(Địa chỉ).
(Số điện thoại).

Date (Ngày viết thư).

NVC
(Địa chỉ). 

Object: Case Number: HCMxxxxxxxxxx.
_______________________________

Dear Madam or Sir:

I did not file an income tax return for the years 2007, 2008, and 2009, because I only worked on a part-time basis during these years. Due to my low income, I was not required to file an income tax return under U.S. tax law. The attached employment letters (or pay stubs) will attest it.

Yours truly,
(Chữ ký của người bảo lãnh).
(Tên họ của người bảo lãnh).

Nguồn: Hungviet

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!