Mẫu thư gửi NVC để hỏi tình trạng hồ sơ của đương đơn.

. Địa chỉ email của National Visa Center: asknvc@state.gov

. Điền thông tin thích hợp vào những chỗ màu xanh.

Dear Madam or Sir,

My case is now at the National Visa Center.

Thus, I would be grateful to you for informing me about the status of my case.

Please note that.

My petitioner’s full name is: (Tên họ người bảo lãnh). 

Her Birthday is: (Ngày sinh người bảo lãnh, mm/dd/yyyy). 

As for me, I am the principal applicant in the present case.

My full name is: (Tên họ người được bảo lãnh chính). 

My Birthday is: (Ngày sinh người được bảo lãnh chính, mm/dd/yyyy). 

Thank you very much for your attention.

Name: (Tên họ người được bảo lãnh chính). 

Address: (Địa chỉ). 

Phone Number: (Số điện thoại).

Ghi chú: Những phần chỗ xanh trên phải được điền thật đầy đủ thông tin, và thật chính xác. Lưu ý là ngày tháng năm viết theo tiêu chuẩn của Mỹ (mm/dd/yyyy). Một số bạn đã điền theo quy định của VN (dd/mm/yyyy) nên sẽ nhận được thư yêu cầu xác định thông tin của Đương đơn chính (Principal Applicant/PA) và của Người bảo lãnh (Petitioner/PET).

Nguồn: Hungviet

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!