Mẫu thư điều chỉnh tên người bảo lãnh.

. Địa chỉ email của National VisaCenter: asknvc@state.gov

. Điền những thông tin thích hợp những chỗ màu xanh.

Subject: Case Number: HCMxxxxxxxxxx. (Hoặc số UCSIS). – Request for correcting petitioner’s name.

Ref: HCMxxxxxxxxxx. (Hoặc số UCSIS).

Preference Category: (Ghi diện bảo lãnh F1, K1 v.v…).

Petitioner’s name: (Ghi họ tên người bảo lãnh).

Date of Birth: (Ngày sinh của người bảo lãnh, thí dụ 01 JAN 1960).

Principal applicant: (Ghi họ tên đương đơn chính).

Date of Birth: (Ngày sinh của đương đơn chính, thí dụ 30 DEC 1963).

Dear Sir/Madam,

I am the petitioner of this petition.

Please find enclosed a copy of my green card. I would be grateful to you for having my name corrected as indicated in my green card.

Last name: (Ghi Họ đúng).

Middle name: (Ghi Tên Lót đúng).

First name: (Ghi Tên đúng).

Your prompt response would be much appreciated.

Regards,

(Họ tên người bảo lãnh).

Email: (Ghi địa chỉ email).

Phone Number: (Ghi số điện thoại).

+ Bạn scan thẻ xanh để gởi kèm theo email này đến NVC.

Nguồn: Hungviet

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!