📍 Ngày 29.06.2020 đang xử lý cấp case number và Invoice ID cho những hồ sơ nhận được từ USCIS tới ngày 22.06.2020

📍 Ngày 29.06.2020 đang review giấy tờ submitted tới ngày 28.03.2020

📍 Ngày 29.06.2020 đang trả lời email hỏi thăm về tình trạng hồ sơ tới ngày 22.06.2020

🔔 Vì Sắc lệnh tạm thời đình chỉ nhập cảnh đến 31.12.2020, nên các diện IR1 – CR1 – IR2 – CR2 sẽ được ưu tiên duyệt trước, vì các diện này không bị ảnh hưởng bởi sắc lệnh. Các diện F và IR5 thì được duyệt có thể chậm hơn. Nên cả nhà kiên nhẫn chờ đợi.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: