Ngày 27/07/2020 đang xử lý cấp case number và Invoice ID cho những hồ sơ nhận được từ USCIS lùi lại ngày (30-JUN-2020)
Tuần trước 08/07/2020.

✅ Ngày 27/07/2020 đang review giấy tờ submitted tới ngày 08/05/2020.

✅Ngày 27/07/2020 đang trả lời email về tình trạng hồ sơ tới ngày 20/07/2020.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: