Làm gì khi điền các mẫu đơn bị sai hoặc thiếu.

Các biểu mẫu Form DS-260 hay Form I-864 bị sai hoặc thiếu chi tiết nhưng đã gửi cho NVC, có thể in mang theo bản chính mới khi đi phỏng vấn để đổi bản cũ?

Hoàn toàn được. 

Mẫu đơn Form DS-260 hoặc Form I-864 ghi sai, thiếu chi tiết hoặc cần cập nhật thông tin cá nhân có thể làm lại bản mới. Khi đi phỏng vấn, đương đơn cần thông báo ngay cho Viên chức LSQ Hoa Kỳ tại TP.HCM, ở khâu sơ vấn biết để xin nộp bản mới.

Lưu ý: Mẫu đơn I-864 khi làm mới lại cần có chữ ký của người khai mẫu đơn này.

 

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

Join the forum discussion on this post
khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!